Nijmeegse zorgen over zandklasseerinstallatie Beuningse Plas

Nijmeegse zorgen over zandklasseerinstallatie Beuningse Plas

NIJMEGEN/BEUNINGEN – De gemeente Beuningen wil langs de Jonkerstraat een klasseerinstallatie voor het maken van zandmengsel voor het zand dat afgegraven wordt uit de Beuningse Plas. Hiervoor is een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan ingediend. De gemeente Nijmegen is verzocht hierop te reageren.

De stad spreekt haar zorgen uit over de effecten op de directe omgeving.

Mogelijke problemen

‘Door deze verschuiving richting de gemeentegrens van Nijmegen krijgt een aantal bestaande woningen, gelegen aan de Nederheidseweg en de Scherpenkampweg in Nijmegen, te maken met hinder door de oprichting van een klasseerinstallatie met bijbehorende activiteiten zoals het verladen in vrachtwagens en het breken van grind,’ schrijft de gemeente Nijmegen aan Beuningen. ‘De mogelijke problemen die ervaren kunnen worden vanuit de meest nabij gelegen woningen zijn overlast door geluid en stof. De akoestische rapportage die bij de ruimtelijke onderbouwing is gevoegd geeft aan dat vanuit akoestisch oogpunt het noodzakelijk is dat de wanden om de installatie een bouwhoogte van 5,0 m krijgen als afscherming voor de meest nabij gelegen woning(en) en dat in de installatie nog een afschermende muur van 20 meter lang en 6 meter hoog wordt opgericht.'

Trillingen en emissie

‘Onze vraag hierbij is of hiermee ook rekening is gehouden met laagfrequente trillingen waarvoor geen wettelijke normen zijn,’ schrijft men verder. ‘Wij vernemen uit de stukken dat aan de wettelijk eisen ten aanzien van lucht wordt voldaan en zijn blij met de inzet van een elektrische zuiger zodat geluid en emissie van fijn stof van de zandwinning worden geminimaliseerd. Wij gaan er vanuit dat dit de komende jaren zo blijft en dat Boskalis zich als bedrijf zal inspannen om de huidige luchtwaarden te behouden en daar waar de mogelijkheid zich voordoet deze te verbeteren.’

Nieuwe bouwprojecten

Ook over nieuwe te ontwikkelen projecten heeft de gemeente Nijmegen zorgen: ‘Voor de ontwikkelingsmogelijkheden van onder andere vier woningen aan de Scherpenkampweg zijn hogere grenswaarden voor geluid vastgesteld. Het betreft bouwmogelijkheden die het huidige bestemmingsplan biedt maar die tot op heden niet gerealiseerd zijn. Wij willen deze bouwmogelijkheden behouden en verzoeken u aan te tonen dat het verplaatsen van de klasseerinstallatie geen gevolgen heeft voor deze bouwmogelijkheden.’

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}