Binnen vier jaar 50 hectare zonnevelden in gemeente Druten

Binnen vier jaar 50 hectare zonnevelden in gemeente Druten

DRUTEN – Binnen vier jaar wordt er in de gemeente Druten in totaal 50 hectare aan zonnevelden gerealiseerd. Dat zei dinsdag wethouder André Springveld. Het college van B&W heeft deze week ingestemd met de ontwerp-visie op zonne-energie en heeft besloten om te starten met de inspraakprocedure.

Het is de bedoeling dat de zonnepanelen vooral komen te staan op grond die weinig bruikbaar is voor landbouw en op water (Uivermeertjes). Op die manier wordt er volgens wethouder Springveld nauwelijks goede landbouwgrond verspild.   

Geen ongeremde groei zonneparken

De zonnevisie is een uitwerking van de vastgestelde routekaart om ervoor te zorgen dat Druten in 2040 energieneutraal is. Een visie en maximering is volgens het college nodig, omdat er anders een ongeremde groei aan zonneparken kan plaatsvinden, die het landschap kunnen gaan “verrommelen”.  

Een inspraakprocedure is noodzakelijk, omdat er anders geen draagvlak ontstaat bij omwonenden en belanghebbenden, zo stelt het college. Dat zou leiden tot vertraging, weerstand of het niet doorgaan van initiatieven.

Geen financiële gevolgen voor Druten

De gemeente investeert niet zelf in zonnepanelen op gemeentelijke daken of in zonneparken. Wel ontvangt de gemeente voor elk zonnepark leges en OZB-belasting. Voor Druten zijn er dan ook geen financiële gevolgen.

Via huis-aan-huis blaadjes, social media, en andere gemeentelijke informatiekanalen worden buurgemeenten, inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers geïnformeerd over de ontwerp-visie op zonne-energie. Daarnaast kunnen inwoners en andere belanghebbenden een inspraakreactie indienen.

Communicatieplan

Na vaststelling van de ontwerp-visie door de gemeenteraad en voordat een omgevingsvergunning wordt verleend, dienen de initiatiefnemers van zonnevelden iedereen te informeren. Dat gebeurt op basis van een met de gemeente afgestemd communicatieplan.

Nadat het college de ontwerp-visie op zonne-energie heeft vastgesteld wordt deze in het kader van de inspraakprocedure zes weken ter inzage gelegd. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers kunnen hierop een inspraakreactie geven. Dit gebeurt ook in Wijchen. Ontvangen inspraakreacties uit beide gemeenten worden formeel afgehandeld.

Alleen aanpassing als beide colleges dat willen

Daarnaast wordt binnen de inspraakperiode een bijeenkomst voor belanghebbenden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de Stichting Goeie Gronden en initiatiefnemers, om hen te consulteren.

De ontwerp-visie op zonne-energie wordt naar aanleiding van de inspraakreacties of de consultatiebijeenkomst alleen aangepast als zowel de colleges van Druten als Wijchen daartoe besluiten.

Uit een oogpunt van harmonisatie bieden beide colleges vervolgens de ontwerp-visie op zonne-energie ter besluitvorming aan beide gemeenteraden aan. Zodra de ontwerp-visie op zonne-energie door de gemeenteraad van Druten is vastgesteld, wordt een beleidsregel opgesteld waarin de afweging tussen de initiatieven kenbaar wordt gemaakt.

Geen windmolens

Na vaststelling van deze ontwerp beleidsregel door het college worden alle ingediende initiatieven getoetst en formeel afgehandeld.

Wethouder Springveld benadrukte dinsdag nog eens dat er de komende jaren in de gemeente Druten geen initiatieven worden ontwikkeld om windmolens te realiseren.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}