Begrotingstekort Heumen: 'Bezuinig op duurzaamheid, gemeenteapparaat, sociaal beleid'

Begrotingstekort Heumen: 'Bezuinig op duurzaamheid, gemeenteapparaat, sociaal beleid'

HEUMEN – De verschillende fracties in de gemeenteraad van Heumen hebben donderdagavond de kans genomen om aan te geven waar zij vinden dat er bezuinigd kan worden, en waar er niet bezuinigd zou moeten worden.

Na de meicirculaire vanuit het Rijk is het tekort op de Heumense begroting ineens gestegen van 400.000 euro naar 1,1 miljoen euro. Daarmee staat de begroting voor 2020 op losse schroeven.

Oppositie: korten op duurzaamheid

Oppositiepartij Democraten Gemeente Heumen (DGH) weet wel een aantal punten waarop wat hen betreft bezuinigingen mogen worden getroffen. ‘Het ambtenarenbestand is sinds 2017 met 12 fte’s uitgebreid, waarvan er 7 nog niet een volledig erop hebben zitten’, zegt fractievoorzitter Leo Jansen. ‘Die kostenpost loopt dus alleen maar op. We moeten primair bezuinigen waar de inwoner het niet voelt. Vooral op de post duurzaamheid. Anderhalf miljoen euro investeren in het energieneutraal maken van een school? Niet doen. Gebouwen gasloos maken? Stop ermee. Het gemeentehuis verbouwen tot een energiezuinig pand kan ook wel wachten. We weten dat technieken die in de toekomst ontwikkeld worden goedkoper kunnen gaan uitvallen. De dorpsverbinder mag van 3 fte terug naar 1 fte. Verhoog geen belastingen tot we als gemeente qua belastingdruk weer in de middenmoot zitten. Bezuinig niet op het bouwen van woningen of het bestrijden van ondermijningscriminaliteit.’ PvdA, de andere oppositiepartij, sluit zich in grote lijnen aan bij DGH. Fractievoorzitter Ans Stunnenberg: ‘Dit college heeft het grote, almachtige, niets ontzeggende woord ‘duurzaamheid’, en dat gaat veel te ver. Ondertussen worden er zowel daar als op het gebied van participatie kansen gemist. En dat terwijl initiatieven op het gebied van woningbouw ontbreken. Ga aan de slag!’ Over het feit dat de mededeling vanuit Den Haag een gat in de begroting heeft geslagen, heeft Jansen nog een appeltje te schillen: ‘De meicirculaire komt ieder jaar. Daar kun je rekening mee houden. De begroting voor 2019 was al erg scherp aan de wind, en wij hebben toe al gewaarschuwd dat er geen ruimte meer was voor tegenvallers.’

CDA: minder ruimhartig sociaal beleid

 ‘We hebben erg onverwachts bezuinigingen op ons bordje gekregen’, vindt CDA-fractievoorzitter Rob de Graaf desondanks. ‘Wij zien in het realiseren van betaalbare woningen voor jonge gezinnen en ouderen geen bezuinigingspost. Ons bijzonder ruimhartige sociaal beleid is prachtig, maar we zijn afhankelijk van de Rijksoverheid met haar ongunstige verdeelsleutels die onze financiële mogelijkheden kunnen beperken. We moeten ons goed bedenken of we dat ruimhartige beleid wel in stand kunnen houden. Qua duurzaamheid hoeven we echt niet als een dolle stier vooruit te rennen. Daar verliezen we alleen maar draagvlak mee. Als we in deze collegeperiode een besluit nemen over een energiezuinige school in de Kroonwijk in Malden en het plaatsen van windmolens, dan hebben we al veel bereikt. De sociale samenhang van onze samenleving, die gestimuleerd wordt door verenigingen, moeten we zeker wel in stand houden.’ De suggestie van Jansen dat de gemeente in haar eigen vet moet snijden, pareert De Graaf met de suggestie dat de financiële bijdrage voor raadsleden best met 20 procent omlaag kan. ‘We hebben allemaal getekend voor 560 euro, maar hij is al gestegen naar 1000 euro. Daar kan best 20 procent van af.’ Jansen: ‘U weet hoe moeilijk het is om mensen aan de politiek te laten deelnemen, en ze te bewegen tijd vrij te maken voor raadswerk.’

VVD: handen af van de ozb

De VVD denkt ook dat er op het sociaal beleid gekort kan worden. ‘Daar lijkt het lek te zitten’, zegt fractievoorzitter Edwin Claassen. ‘Wij zijn er niet voor om tegen de beloftes in alsnog de ozb te gaan verhogen, die zou eerder verlaagd moeten worden. We wonen in een gemeente met meer dan 50 procent koopwoningen; we zouden meer dan genoeg geld binnen moeten halen om onze ambities te kunnen realiseren. Maar torenhoge ambities lijken in deze gemeente vanzelfsprekend, met alle gevolgen van dien. Wij vinden dat de inwoner geen inruilpost moet zijn bij tegenvallers, dus moeten de ambities bijgesteld worden. Het verbouwen en verduurzamen van het gemeentehuis kan best uitgesteld worden. Stop met het stoppen van fte’s in het ‘verbinden’ en activeren van inwoners en geef ze zelf de ruimte om initiatieven te ontplooien.’

D66: reserves overboeken

D66 wil graag dat de zorg voorrang krijgt boven andere delen van de begroting, ook waar dat aankomt op taken die de gemeente nu op zich neemt, terwijl dit niet wettelijk verplicht is. ‘Doen wat nodig is, is meer doen dan wat opdragen is. Juist bovenwettelijke taken zorgen ervoor dat inwoners kunnen participeren. Het gaat vaak om kleine en goedkope voorzieningen, die als je ze wegneemt zorgen voor instroom in veel duurdere, wettelijk verplichte voorzieningen. Wij zijn ervoor om een deel van de reserves, in het bijzonder die zonder specifieke bestemming, over te maken naar de algemene voorzieningen.’ De Graaf: ‘Ik herinner u graag aan boekhoudkundige afspraken de we in het coalitieakkoord gemaakt hebben.’

GroenLinks: financiële consequenties duurzaamheid dragen

GroenLinks toonde zich wat minder toegeeflijk met het aanreiken van besparingsmogelijkheden en vond dat er onder andere fracties ‘wat zuur verspreid werd’. ‘Het is belangrijk dat ook huurwoningen zonnepanelen krijgen’, vindt fractievoorzitter Rob Schuurman. ‘Dat kunnen we realiseren in samenwerking met woningbouwcorporatie Oosterpoort. Groen en duurzaam vergt nog veel werk en tijd, en eigenlijk zijn er veel strengere maatregelen nodig. Als een van de rijkste landen ter wereld moeten wij de financiële consequenties van die maatregelen kunnen dragen. Wij vinden ook dat inwonersparticipatie centraal moet blijven staan. Dat is de sleutel tot acceptatie van beslissingen. We moeten de verenigingen niet op nullijn zetten, ook het initiatievenbeleid juist stimuleren. Wel kunnen we het onderhoud van ons groen op het huidige niveau houden, waarmee me wat bezuinigen op de plannen. De verbouwing van het gemeentehuis kan, mits het op een verantwoorde manier gebeurt waar bij functionaliteit voor burgers behouden blijft, best uitgesteld worden.’

'Echte coalitieonderhandelingen beginnen nu pas'

Stunnenberg merkt op dat de coalitiepartijen veel verschillende standpunten laten horen. ‘Deze coalitie hangt als los zand aan elkaar. Ze hebben een akkoord op grote lijnen gesloten, maar de echte coalitieonderhandelingen beginnen nu pas.’

Schrappen

Wethouder Maarten Schoenaker (CDA) zegt toe dat het college gedurende het zomerreces alle suggesties bekijkt en in september met een lijst van opties voor besparingsposten naar de gemeenteraad komt. Deze heeft dan de mogelijkheid om te schrappen of juist nieuwe suggesties aan te dragen. Over het schrappen van banen in het ambtenarenapparaat, denkt Schoenaker niet zo makkelijk: ‘De formatieplaatsen zijn gekoppeld aan beleid. Alle extra plaatsen zijn op bestelling van de raad toegevoegd. U moet beleid schrappen om formatieplaatsen te verliezen.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}