Heumen: ‘Ook fitness dient algemeen belang: sport dicht bij jeugd houden’

Heumen: ‘Ook fitness dient algemeen belang: sport dicht bij jeugd houden’

HEUMEN/MALDEN – Het algemeen belang van sportbeoefening is naar het oordeel van de gemeente Heumen ‘duidelijk gediend’ met de verhuur van Sportcentrum Malden, de bruikleen van de Veldschuur en de exploitatiesubsidie voor Laco. De gemeente vindt dat alle aanbieders van fitness het algemeen belang dienen, dat alternatieve sportlocaties voor jonge gebruikers te ver weg zijn en verwondert zich over de notie dat een vergelijkbare situatie in de oude Veldschuur niet voor klachten zorgde.

‘Meeste gemeentes eens over algemeen belang’

De gemeente beargumenteert dit belang in een algemeen belangbesluit dat een recentelijk besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat er sprake is van ‘oneerlijke concurrentie’ moet omzeilen. ‘Sport heeft in algemene zin grote positieve gezondheids- en maatschappelijke effecten en wordt ook als algemeen belang beschouwd’, zo staat te lezen in het besluit. ‘Het bevordert naast de gezondheid ook maatschappelijke betrokkenheid, sociale samenhang en kan tevens leiden tot het voorkomen van overlast.’ De gemeente Heumen zegt ‘zeker niet de enige gemeente te zijn’ die de verhuur en exploitatie van sportfaciliteiten als activiteit van algemeen belang beschouwt. ‘Uit een evaluatie van de Wet Markt en Overheid blijkt dat ruim 90 procent van gemeenten de verhuur en exploitatie van sportaccommodaties kwalificeert als activiteiten in het algemeen belang. De gemeente Heumen kan zich dus redelijkerwijs op het standpunt stellen dat met de economische activiteit van verhuur en exploitatie van sportaccommodaties het algemeen belang is gediend.’

‘Sportcentrum bevordert rijk verenigingsleven’

Sportcentrum Malden bevordert een rijk verenigingsleven, vindt de gemeente, wat veel potentie zou bieden op het gebied van vrijwilligerswerk. ‘Vanuit de beleidsdoelstelling rondom participatie is Sportcentrum Malden daarom van groot maatschappelijk belang. Het actieve verenigingsleven biedt verschillende mogelijkheden voor senioren en het nieuwe sportcentrum biedt verschillende mogelijkheden voor zowel ouderen als mensen met een beperking. Bijvoorbeeld door het aanbieden van voldoende ruimte met weinig prikkels, en attributen zoals hometrainers.’ De gemeente zegt daarin bevestiging te vinden bij de gebruikers van de Veldschuur en Sportcentrum Malden. ‘Ook zij vinden dan een actief verenigingsleven van groot belang is voor de samenleving in de gemeente Heumen. Maatschappelijke tariefstelling is van belang voor het voortbestaan van het verenigingsleven. Ook draagt de vernieuwing van het sportcentrum bij aan het verenigingsleven. Het belang van de nabijheid van de sporthal wordt erkend.’

‘Sluitende exploitatie niet mogelijk door gemaakte afspraken’

Gelet op het gediende algemene belang is het volgens de gemeente van groot belang voor om de toegang tot haar sportvoorzieningen laagdrempelig te houden. Tevens moeten sportvoorzieningen veilig en toegankelijk zijn. ‘In dat kader stelt de gemeente in de overeenkomst met Laco eisen aan de hoogte van de tarieven die aan maatschappelijke organisaties in rekening worden gebracht, alsmede aan de openingstijden. Bovendien krijgen verenigingen en scholen voorrang bij het bepalen van het gebruiksrooster. Als gevolg van deze preferente toegang is het niet mogelijk om sluitende exploitatie te realiseren als de gemeente Heumen de integrale kosten aan de exploitant in de huurprijs doorberekent of geen exploitatiebijdrage verleent. Deze kosten zouden in voorkomend geval door de exploitant moeten worden doorberekend aan de gebruikers.’

‘Zonder exploitatiebijdrage geen sportcentrum voor verenigingen en scholen’

De gemeente stelt dat uit onderzoek onder gebruikers van het sportcentrum blijkt dat verenigingen en scholen die gebruikmaken van de sportaccommodatie niet de hoge gebruikerskosten kunnen dragen van een commercieel geëxploiteerde sportaccommodatie. ‘Met andere woorden, zonder exploitatiebijdrage van de gemeente Heumen zouden zij niet over een sportcentrum beschikken.’ De sportfaciliteiten in de omgeving zijn volgens de gemeente geen bruikbaar alternatief vanwege de vereiste reistijd. ‘Van jonge gebruikers van het sportcentrum, leden van verenigingen en leerlingen, kan niet worden verwacht dat zij (zelfstandig) reizen naar alternatieve locaties die immers onvoldoende nabij Malden gelegen zijn. De markt voorziet niet in een alternatief sportcentrum, waardoor sprake is van marktfalen.’

‘Fitness in de Veldschuur was ook geen probleem’

De gemeente bevestigt dat zij ook vindt dat op het gebied van de exploitatie van fitnessvoorzieningen in de gemeente Heumen geen sprake is van marktfalen. ‘Juist daarom heeft de gemeente Heumen bij het vaststellen van de exploitatiebijdrage en de huur- en exploitatieovereenkomst met Laco ervoor gezorgd dat geen sprake is van overcompensatie.’ De gemeente merkt ook op dat in de oude Veldschuur dezelfde situatie gold, en dat dit ook niet voor problemen op de markt gezorgd heeft. ‘Ook voor de exploitatie van de Veldschuur heeft de gemeente Heumen altijd een proportionele, niet-overcompenserende exploitatievergoeding aan Laco verstrekt. In de Veldschuur heeft Laco eveneens fitnessfaciliteiten aangeboden. Dit fitnessaanbod heeft er niet aan in de weg gestaan dat andere aanbieders van fitnessfaciliteiten dan Laco in de gemeente Heumen actief zijn. Van concurrentiebeperkende kruissubsidiering is de gemeente Heumen niets gebleken.’

‘Prijzen Laco niet disproportioneel lager’

De protesterende concurrenten (Sportcenter Lierdal, Sportpiazza Malden en Tantor) gaan in hun zienswijze uitgebreid in op het prijsbeleid van Laco fitnessactiviteiten in Sportcentrum Malden. De fitnesstarieven van De Veldschuur en Sportcentrum Malden zijn volgens de gemeente echter ‘niet disproportioneel lager’ dan de fitnesstarieven van andere ondernemingen. ‘De gemeente Heumen kan en wil daarop geen invloed uitoefenen. Het behoort tot de ondernemersvrijheid en het ondernemersrisico van Laco om haar eigen tarieven vast te stellen.’

‘Geen belanghebbenden, want niet dezelfde markt’

Volgens de gemeente Heumen zijn de protesterende sportondernemers geen belanghebbenden. ‘Zij zijn exploitanten van fitnessaccommodaties. De gemeente Heumen is dat niet. De indieners zijn niet in hetzelfde marktsegment als de gemeente Heumen – het verhuur van vastgoed – actief.’ De gemeente Heumen concludeert dat er geen particuliere verhuurders van sportaccommodaties in de gemeente of omringende gemeenten actief zijn die met de gemeente op deze markt concurreren. De bezwaren van de indieners richten zich daarentegen tegen de exploitatiebijdrage van de gemeente Heumen aan Laco. Het verlenen van een exploitatiebijdrage is echter volgens de gemeente geen economische activiteit waarmee de men concurreert met sportondernemers.

‘Alle fitnessaanbieders dienen algemeen belang’

De vraag die andere sportondernemers hardop stelde, was wat het algemeen belang van fitness is. De gemeente kwalificeert sport in zijn geheel als dienst van algemeen belang. ‘Ook fitness binnen de algemene kaders van het participatie- en sportbeleid van de gemeente Heumen. Fitnessvoorzieningen dragen daardoor evengoed bij aan het algemeen belang, zoals door de gemeente Heumen geformuleerd.’ De gemeente concludeert daarom dat ook de andere fitnessaanbieders voor zover deze dienst aanbieden aan de inwoners van de gemeente Heumen een dienst van algemeen belang aanbieden.

Besluit over validiteit argumenten

Een algemeen belangbesluit is een geheel wettige procedure die overheden vaker gebruiken om de consequenties van een ongunstig besluit van de ACM te omzeilen. In dit besluit moet men op overtuigende wijze stellen waarom de zaak in kwestie het algemeen belang dient, en waarom het enkel op deze manier kon. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) buigt zich daarna nog over de validiteit van de argumenten. In december 2018 besloot het CBB nog in het nadeel van de gemeentes Hengelo en Zeewolde.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}