Inwoners willen actievere rol gemeente Heumen bij participatie en initiatieven

Inwoners willen actievere rol gemeente Heumen bij participatie en initiatieven

HEUMEN – Inwoners van de gemeente Heumen die zich actief bezighouden met deelname aan participatie en initiatieven wensen een actieve rol van de gemeente hierbij. Onder hen heerst nu het beeld dat de gemeente alleen actief wordt als er vragen komen. Ook voelen zij te weinig waardering voor hun inzet. Het zijn de resultaten van een vooronderzoek uitgevoerd door de HAN.

Speerpunt

Inwonersparticipatie is een speerpunt in het coalitieakkoord waar het huidige college mee werkt. ‘We willen meer ruimte bieden voor participatie en beter aansluiten bij onze inwoners,’ laat het college weten. ‘Dit willen we onder andere doen door meer een 'ja, mits’-houding te hanteren in plaats van een 'nee, tenzij’-houding.’ Omdat de gemeente haar eigen rol in het participatieproces wil verbeteren door te evalueren, laat het de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) dit jaar een evaluatie uitvoeren naar het proces van participatie bij het vrijwilligerswerkbeleid en het Initiatievenbeleid. De eerste fase hiervan is nu afgerond. In het vooronderzoek is gekeken naar de ervaringen van actieve inwoners. ‘Dat zijn inwoners van de gemeente Heumen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn of geweest zijn bij het vrijwilligerswerk- of initiatievenbeleid. Mantelzorgers zijn in het onderzoek buiten beschouwing gelaten.’

Actievere rol

Onder de ondervraagde actieve inwoners heerst het beeld dat de gemeente Heumen ‘alleen actief wordt als er vragen komen’, terwijl er juist behoefte is aan een actievere rol van de gemeente. Men wil graag dat de gemeente meer meedenkt en doet in het proces. Ook willen inwoners graag betrokken worden bij vragen die er in de gemeente zijn, omdat men van mening is dat ook inwoners veel expertise in huis hebben die ingezet kan worden ten behoeve van de gemeente. Daarnaast is er behoefte aan een meer eenduidige communicatie vanuit de gemeentelijke organisatie: hoe meer medewerkers vanuit de gemeente betrokken raken bij een initiatief, hoe minder eenduidig de communicatie ervaren wordt. Over wat het precies is dat de gemeente zou kunnen doen en betekenen voor inwoners, bestaan juist weer verschillende verwachtingen. Hieruit wordt geconcludeerd dat er behoefte bestaat aan maatwerk.

Meer waardering

Ook geven de respondenten aan dat ze behoefte hebben aan meer waardering. ‘Nu is er vaak na de toekenning van de subsidie alleen contact bij problemen,’ schrijven de onderzoekers. ‘Dit zorgt ervoor dat initiatiefnemers in de uitvoerende fase weinig waardering en ondersteuning voelen. Er blijkt behoefte aan nazorg. Als het project loopt of als het is afgelopen wordt nog weinig aandacht vanuit de gemeente ervaren. Hier is wel behoefte aan, want ook als alles goed gaat hebben de meeste respondenten behoefte aan contact, want dat wordt ook gezien als een stukje waardering voor het werk dat ze doen.’ Ook sprak een respondent over een ‘rechtbanksfeer’ bij een gesprek over een afwijzing. Waardering wordt wel ervaren wanneer bijvoorbeeld een wethouder tijdens de opening van een evenement aanwezig is.

Actieleertraject

Er volgt nog een zogenaamd actieleertraject. Aan dat actieleertraject, dat binnenkort start, nemen actieve inwoners deel, medewerkers van de gemeente Heumen en enkele andere betrokken partijen. Naar verwachting wordt dit traject gedurende het eerste kwartaal van 2020 afgerond.

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}