Maatschappelijke organisaties Heumen bevreesd om besparing op subsidies

Maatschappelijke organisaties Heumen bevreesd om besparing op subsidies

HEUMEN – Verschillende maatschappelijke organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente Heumen hebben per brief hun zorg uitgesproken over het feit dat ze als besparingsmogelijkheid te boek staan in de begroting die het Heumense college voorlegt aan de gemeenteraad. Deze buigt zich op 5 november over de voorstellen. Verschillende initiatieven geven aan in hun voortbestaan bedreigd te worden wanneer hun subsidie zou stoppen.

Meicirculaire

Net als in vele andere gemeentes moet de gemeente Heumen verdere besparingen op haar begroting doorvoeren als gevolg van de meicirculaire vanuit het Rijk. Het Heumense college heeft daarvoor enkele aanpassingen gemaakt en voorstellen gedaan voor de raad om over te beslissen. Onder die voorstellen zitten ook besparingen op subsidies aan maatschappelijke organisaties. De gemeente Heumen heeft de organisaties in kwestie daarvan op de hoogte gesteld en de gelegenheid gegeven om te reageren. Een aantal van hen heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt.

Zonnebloem

De Zonnebloem Heumen/Malden, dat al 60 jarig actief is, ondersteunt mensen met een lichamelijke beperking door middel van individuele huisbezoeken door vrijwilligers plus een aanbod van bijeenkomsten, uitjes en vakanties. De organisatie spreekt over haar subsidie vanuit de gemeente als ‘de ruggengraat van de financiering’. ‘De activiteiten worden op dit moment gerund door 26 vrijwilligers op wie een toenemend beroep wordt gedaan. De kosten van de activiteiten worden grotendeels gedragen door collectegelden en eigen bijdragen. De jaarlijkse gemeentelijke subsidie vormt echter de ruggengraat van de financiering. De eigen bijdrage lijkt in toenemende mate voor veel ouderen een belemmering om deel te nemen. Door stopzetten van het subsidie zal die eigen bijdrage desalniettemin moeten stijgen. Dat zou in dit tijdperk met een toename van thuiswonende ouderen, decentralisatie van zorg en toename van gemeentelijke verantwoordelijkheid een tegenstroomse beleidskeuze zijn.’

Oranje Comité

Het Oranje Comité organiseert het Sinterklaasfeest en Koningsdag in Nederasselt. ‘Daarbij is vanuit alle leeftijdsgroepen maatschappelijke betrokkenheid. Gezien het feit dat ons comité al meerdere jaren aangeeft niet rond te kunnen komen van de gestelde subsidie, maken wij ons nu dusdanig zorgen of deze twee activiteiten in de toekomst nog kunnen blijven bestaan. Het wegvallen van deze activiteiten zal een zeer negatief maatschappelijk effect hebben in en voor ons dorp. Wij willen daarom graag het belang van deze subsidie nogmaals motiveren.’

Sint Nikolaascomité Malden

Het Sint Nikolaascomité Malden moet ook vrezen voor haar subsidie. Zij beroept zich op een amendement dat in 2012 door Heumens raad unaniem aangenomen werd. Ook toen werd er gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden. In dit amendement staat, dat ‘St. Nicolaascomités, Oranjecomités en het Jeugd-Vierdaagsecomité Malden bestaan uit vrijwilligers die niet hun hobby uitoefenen, maar traditionele festiviteiten in stand houden tot vermaak van de bevolking’ en dat ‘deze feesten bijdragen aan de saamhorigheid binnen de dorpen’ en dat daarom besloten wordt dat ‘de Oranje-comités, de St. Nicolaas-comités en het Jeugd-vierdaagse-comité Malden onverkort hun subsidiebijdrage behouden’. ‘Naar onze mening is dit nog steeds van toepassing,’ laat het comité weten, ‘en wij hopen dan ook dat het destijds genomen besluit ook nu weer zal worden toegepast waarmee bovengenoemde activiteiten kunnen blijven voortbestaan.’

Buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen

Ook de Buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen wordt als ‘besparingsmogelijkheid’ aangemerkt door het Heumense college. Deze organisatie verzorgt met 120 vrijwilligers het buurtbusvervoer in en tussen de gemeenten Wijchen, Beuningen, Heumen en Berg en Dal. ‘De subsidies die we van de gemeenten ontvangen, worden door ons hoofdzakelijk ingezet om onze waardering voor de vrijwillige inzet van onze chauffeurs te bekostigen. U moet daarbij denken aan een jaarfeest, een kerstpakket en een reiskostenvergoeding voor woon-/werkverkeer. Wij vinden dat we hierin geen onderscheid mogen maken op basis van de lijn die men rijdt dan wel de gemeente waar de chauffeurs vandaan komen. Uw gemeente betaalt per lijn de laagste bijdrage aan onze vereniging, namelijk 625 euro per lijn per jaar. Wij zijn van mening, mede gezien de toename van het aantal reizigers door de uitbreiding in Heumen-Noord, dat door onze vrijwilligers een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het per openbaar vervoer bereikbaar houden van de dorpen binnen uw gemeente en in de andere genoemde gemeenten.’

RvN@

De gemeente Heumen verleende tot nu ook een subsidie aan RvN@, een regionaal initiatief dat ondernemers, organisaties, investeerders en kennisinstellingen in het Rijk van Nijmegen verbindt om samen nieuwe en bestaande initiatieven met elkaar te verbinden en door te ontwikkelen. ‘Naar aanleiding van het onderzoek naar de meerwaarde van RvN@, uitgevoerd door Royal Haskoning, wordt een nieuwe focus aangebracht,’ schrijft RvN@ aan de gemeente Heumen. ‘Dit is vertaald in een meerjarenplan. In de vergadering van de raad van advies, waarin een van uw wethouders vertegenwoordigd is, zal de nieuwe strategie besproken worden. We hopen dat dit voor uw gemeente zoveel aanknopingspunten biedt dat u RvN@ wilt blijven steunen samen met de andere gemeenten in het Rijk van Nijmegen.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}