Raad Heumen kritisch op achterblijven woningbouw en 'onsuccesvolle' participatie

Raad Heumen kritisch op achterblijven woningbouw en 'onsuccesvolle' participatie

HEUMEN – Bij het vaststellen van de jaarrekening van 2018 heeft de Heumense gemeenteraad zich kritisch getoond over achterblijvende woningbouw in het goedkopere segment, inwonersparticipatie en het inkoopbeleid van de gemeente.

Die worstelt volgens wethouder Leo Bosland met stijgende bouwkosten, waardoor geen bouwer meer goedkope (starters)woningen wil bouwen.

Woonvisie

Verschillende fracties in de Heumense gemeenteraad zijn kritisch over het achterblijven van nieuwe, goedkope woningen voor starters en ouderen. De raad nam eind 2017 een woonvisie aan met doelstellingen. ‘We zijn nu anderhalf jaar verder, en moeten constateren dat er helaas niet aan de verwachtingen voldaan is’, zegt CDA-fractievoorzitter Rob de Graaf. ‘Natuurlijk spelen er factoren mee als hogere bouwkosten, maar we hebben een doel afgesproken. We hopen dat het college daar de komende drie jaar voortvarend invulling aan gaat geven, want de behoefte aan goedkope woningen is groot.’ Wethouder Leo Bosland (GroenLinks): ‘Er is geen bouwer meer die woningen voor onder de 190.000 wil bouwen. Als we dat alsnog willen realiseren, moeten we als gemeente gaan subsidiëren.’ Dat ligt met het door de meicirculaire aanzienlijk hoger uitgevallen tekort op de begroting lastig. ‘Maar het houdt volop onze aandacht.’ Op de kritiek dat alle gerealiseerde woningbouwprojecten door zijn voorganger ingezet zijn, zegt Bosland: ‘Door de lange doorlooptermijnen van de woningbouw oogst ik nu wat mijn voorgangers gezaaid hebben. Mijn opvolgers oogsten wat ik zaai.’

Inwonersparticipatie

De fractie van D66, bij monde van raadslid Gerard Laenen, was kritisch over wat er bereikt is op het gebied van inwonersparticipatie. Het is een speerpunt van de partij dat onderdeel van het coalitieakkoord is. ‘Het baart ons zorgen. Kijk naar het enorme aantal zienswijzen dat er binnengekomen is over het plaatsen van windmolens vanuit inwoners van de gemeente, terwijl er verschillende inspraakmomenten zijn geweest. Als je de burger vraagt of ze het gevoel hebben dat ze geparticipeerd hebben in besluitvorming, zal het antwoord daarop minimaal zijn, denk ik.’ Wethouder Frank Eetgerink (D66): ‘Participatie is lastig meetbaar, maar er gebeurt echt wel wat. We hebben met het ‘energiecircus’ mensen betrokken, er is een klankbordgroep rondom De Vuurvogel, het initiatievenbeleid wordt voortgezet… Ook wordt er achter de schermen veel gewerkt aan het verbeteren van de communicatie naar inwoners, onder andere door de nadruk te leggen op eenvoudiger taalgebruik.’ De Graaf voegt toe: ‘Burgerparticipatie betekent niet dat iedereen daarna ook tevreden is.'

Inkoopbeleid

Ook het inkoopbeleid van de gemeente stond ter discussie. ‘De accountant constateert dat er op verschillende momenten bij substantiële bedragen is afgeweken van de gestelde kaders’, zegt DGH-fractievoorzitter Leo Jansen. ‘We hebben daar vragen over gesteld, waarop we onder andere een verklaring kregen dat zaken ‘even snel moesten gebeuren’. We moeten er als raad nog voor waken dat nu het inkoopbeleid niet aangepast gaat worden op dit soort afwijkingen.’ Ook PvdA en VVD toonden zich kritisch op dit onderwerp. Wethouder Maarten Schoenaker (CDA) is toegeeflijk: ‘Ik ben het met u eens, we moeten binnen de kaders blijven. Dat is ook de opdracht aan de organisatie. We hebben last gehad van het ontbreken van een adviseur inkoop. Sinds kort hebben we die gelukkig weer.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}