Raad Nijmegen stemt voor Zorgbuurthuizen, doorstroommakelaars, zelfbouw en meer SSH&-woningen

Raad Nijmegen stemt voor Zorgbuurthuizen, doorstroommakelaars, zelfbouw en meer SSH&-woningen

NIJMEGEN – Bij de bespreking van de Omgevingsvisie voor Nijmegen, waar onder andere de ambitie om de hoge woningnood in Nijmegen aan te pakken in vastgelegd is, zijn aanvullende initiatieven aangenomen over de inzet van Zorgbuurthuizen, doorstroommakelaars, zelfbouwprojecten en de SSH& om het woningprobleem aan te pakken. Verschillende partijen dienden hierover moties in.

Zorgbuurthuizen

Op instigatie van de SP gaat het college de mogelijkheden voor Zorgbuurthuizen in Nijmegen nader uitwerken. Dit is een kleinschalige zorgvoorziening. “De doorstroming van ouderen naar een passende, betaalbare woningen schiet tekort”, vindt raadslid Biljana Markovic. “Het Zorgbuurthuis in kan in positieve zin een bijdrage leveren in het aanpakken van de hoge woningnood in Nijmegen, naast het aanpakken van eenzaamheid, het beter en efficiënter organiseren van zorg, het tegengaan van ondervoeding en het ontlasten van mantelzorgers.” Markovic tipt de oude Mariaschool, waar op dit moment Villa Nova Kunstateliers zit, als locatie voor een Zorgbuurthuis.

Doorstroommakelaar

Een ander instrument om doorstroming van ouderen naar kleinere woningen te bevorderen, is het concept van de ‘doorstroommakelaar’. Een aangenomen motie van CDA en PvdA noopt het college om in samenwerking met de woningcorporaties actief in te zetten op doorstroommakelaars voor senioren, die hen kunnen stimuleren om uit een grotere eengezinswoning te verhuizen door hen met betaalbare levensloopgeschikte woningen te verbinden. “Ouderen willen vaak diep van binnen wel verhuizen naar een kleinere woning, maar ze zien op tegen een verhuizing”, zegt Charlotte Brand (PvdA). “In andere gemeenten wordt al succesvol gebruik gemaakt van doorstroommakelaar om dit proces te bevorderen en ouderen te ontzorgen.”

Groter marktaandeel SSH&

De PvdA zag ook een motie aangenomen om in te zetten op het verhogen van het marktaandeel van SSH&, zodat zoveel mogelijk studenten daar terecht kunnen in plaats van bij huisjesmelkers. “Zo halen we ook wat druk van de particuliere woningmarkt af”, zegt Brand. Daarbij moet ook gekeken worden naar mogelijke nieuwe locaties in Dukenburg, Hatert en Lindenholt. Brand: “Nijmegen is groter dan alleen het centrum en de campus.”

Zelfbouwprojecten

Een motie van GroenLinks-raadslid Marieke Smit over het beter faciliteren van zelfbouwprojecten door onder andere een aantal plekken in het uit te geven het gemeentelijk vastgoed of bouwgrond aan te wijzen voor verkoop aan uitsluitend zelfbouwprojecten werd aangenomen. “Nijmegen heeft al decennialang goede ervaringen met woonvormen waarbij bewoners zelf zorgen voor de bouw en het beheer van hun woning. Het draagt bij aan een hoge kwaliteit van woningen, bewoners bouwen veelal vanuit idealen en met een nadruk op samen wonen en samen leven. Doordat bewoners zelf in hun gerealiseerde woning gaan wonen en er geen sprake is van tussenpartijen met een financieel belang, blijven de woningen betaalbaar. Zo bieden zelfbouwprojecten kansen aan Nijmegenaren die op het moment lastig in aanmerking komen voor een koopwoning of huurwoning in het sociale of particuliere segment.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}