Bereikbaarheid Nijmegen - Kleef wordt verbeterd

Bereikbaarheid Nijmegen - Kleef wordt verbeterd

NIJMEGEN – De Euregio Rijn-Waal heeft ingestemd met een breed onderzoek om de bereikbaarheid in het grensgebied bij Nijmegen en de ontsluiting van de regio Nijmegen-Kleve te verbeteren. De Nijmeegse Euregiodelegatie deed daartoe, onder aanvoering van VVD-raadslid Maarten Bakker, een succesvol verzoek in de Euregio. De verbinding Nijmegen-Kleve is onderdeel van het onderzoek.

VVD Nijmegen hamert al langer op het belang van bereikbaarheid in en om Nijmegen. De oostkant van Nijmegen is daarbij onderbelicht vindt Bakker: “Of er nou een trein gaat rijden, of dat de N325 richting Beek verbeterd wordt, beide of een andere verbetering, er moet wat gebeuren, want Nijmegen is slecht bereikbaar vanuit Duitsland. Het Nijmeegse stadsbestuur kijkt alleen maar naar de fiets, dus is de VVD naar andere mogelijkheden gaan kijken. Gelukkig zien de gemeenten om Nijmegen heen wel in hoe belangrijk een goede bereikbaarheid is. De Euregio gaat nu een breed onderzoek doen, waarin álle vervoersmiddelen worden meegenomen.”

Vervolgtraject

Het vervolgtraject, zoals de precieze geografische reikwijdte van het onderzoek, wordt nog bepaald door de Euregio. Dat Nijmegen – Kleve er onderdeel van is, staat voor de Nijmeegse Euregiodelegatie vast. Dat was namelijk de aanleiding van de ingestuurde notitie die de onderlegger vormt voor het onderzoek.

Aanleiding

De Euregio Rijn-Waal heeft verschillende projecten om werken en leren over de grens te vergemakkelijken. Ook probeert de Euregio betere randvoorwaarden voor economische ontwikkeling en voor de toeristische sector te realiseren. In het gebied tussen, globaal geschetst, de gemeenten Weeze, Berg en Dal, Nijmegen en Kleve staat de onderlinge bereikbaarheid onder druk. Er zijn nauwelijks hoofdwegen en het openbaar vervoer is, ondanks verschillende pogingen, een langzame verbinding. Een oude snelle verbinding, het spoortraject Nijmegen-Kleve is niet meer in gebruik. Een verbetering is te zien in de fietsinfrastructuur, een goede ontwikkeling.

Fietsinfrastructuur niet toereikend

Alleen een verbetering in de fietsinfrastructuur is echter niet toereikend om dit grensgebied zijn volle potentieel te laten benutten. Een goede onderlinge bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied is nodig om de verdere ontwikkeling van werken en leren over de grens en economie en toerisme te bewerkstelligen. Vooralsnog ontbreekt het aan een integrale studie op alle modaliteiten naar de kansen en mogelijkheden om een verbetering in de bereikbaarheid van het gebied te bewerkstelligen. Als grens- en belangenoverstijgend instituut is de Euregio dé aangewezen entiteit om hier een vervolgstap in te zetten.

Doel

Met de Euregiocommissie werd besproken of de wens naar onderzoek naar een betere onderlinge bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied Weeze, Berg en Dal, Nijmegen, Kleve breder gedeeld wordt en zo ja, wat de verwachtingen en kaders zijn van dergelijk onderzoek. Die wens naar onderzoek werd duidelijk breder gedeeld. Daarom zal de uitvoeringsorganisatie van de Euregio nu op basis van het debat een onderzoeksvraag formuleren en, al dan niet uitbesteed een onderzoeksaanpak voorstellen en een kostenraming en dekkingsvoorstel doen. De Euregio is hiertoe de aangewezen entiteit, omdat zij overstijgend is in politieke en regionale belangen en voorkeuren. Maarten: "Ik verwacht dat het onderzoek ergens in 2020 van start zal gaan, maar ga zekerheidshalve maar uit van 2021. Vervolgens moet er doorgezet worden vanuit de politiek. Het traject vergt een lange adem, maar dat is altijd nog beter dan dat het een stille dood zou sterven."

Achtergrond en argumenten

De gemeenten Weeze, Berg en Dal, Nijmegen en Kleve liggen binnen een straal van 20 km, toch zijn de reistijden over weg, zowel met auto als met het openbaar vervoer en per spoor tussen deze gemeenten flink hoger dan bij andere gemeenten die op deze afstand van elkaar liggen. Deels is dit te verklaren door geologische en natuurlijke barrières, zoals de Rijn en de Maas, de Nederrijnse Heuvelrug, het Groesbeeks Bos, het Reichswald en de Duffelt met haar beschermde natuurgebieden.

Weinig goede aansluitingen

Deze barrières hebben ervoor gezorgd dat er in verhouding minder sprake is van robuuste infrastructuur. Er zijn relatief weinig goede aansluitingen vanuit dit gebied op de Nederlandse en Duitse rijks- en provinciale wegen, waardoor openbaar busvervoer en auto- en vrachtverkeer bemoeilijkt wordt. Ook ontbreekt het, ondanks een aanwezig traject tussen Nijmegen en Kleve, aan ontsluiting via spoor.

Ontsluiting is randvoorwaarde

De relatief slechte bereikbaarheid is een blokkade voor regionaal verkeer tussen de dorpen en steden in dit gebied. Werken en leren over de grens wordt erdoor bemoeilijkt. Daarnaast zorgt de achterblijvende bereikbaarheid en verminderde ontsluiting ervoor dat deze regio minder aantrekkelijk is als vestigingslocatie voor bedrijven. Ook voor een verdere ontwikkeling van de toeristische sector is een goede onderlinge bereikbaarheid en ontsluiting een belangrijke randvoorwaarde.

Integrale studie wenselijk

Behalve wat (controversiële) studies naar een reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleve is er nooit integraal gekeken naar het verbeteren van de onderlinge bereikbaarheid en ontsluiting van dit gebied. Met de technologische ontwikkelingen en innovatieve mogelijkheden die dat biedt, de bevolkingsgroei in en het toeristisch potentieel van de regio en de groeiende Europese economie in het achterhoofd is een integrale studie naar de mogelijkheden om de bereikbaarheid en ontsluiting te verbeteren zeer wenselijk.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}