College Nijmegen: "Als gemeente zonnedaken en groene daken verplichten niet mogelijk"

College Nijmegen: "Als gemeente zonnedaken en groene daken verplichten niet mogelijk"

NIJMEGEN – Het is voor de gemeente Nijmegen niet mogelijk om opwekking van zonne-energie op daken en groene daken te verplichten, concludeert het college. Gemeentelijke verordeningen mogen niet in strijd zijn met hogere landelijke regelgeving. Het onderzoeken hiervan was een voornemen dat opgenomen is in het coalitieakkoord 2018-2022.

In strijd met landelijke regelgeving

Het Nijmeegse coalitieakkoord van GroenLinks, D66 en SP bevat het voornemen om de mogelijkheid te onderzoeken tot een verordening voor opwekking van zonne-energie op daken en eventueel groene daken. De conclusie van de verkenning is dat een verordening voor verplichte opwekking van zonne-energie op daken niet haalbaar is. Dit geldt ook voor een verplichting om groene daken te realiseren. “Volgens de Gemeentewet mogen gemeentelijke verordeningen niet in strijd zijn met hogere landelijke regelgeving. Deze strijd is er ook indien een gemeentelijke verordening iets regelt dat al uitputtend is geregeld in hogere regelgeving, zoals bijvoorbeeld de stevigheid van een dakconstructie of de energiezuinigheid van bedrijfsmatige activiteiten. Dit is al uitputtend geregeld in het Bouwbesluit, het toekomstige Besluit bouwwerken leefomgeving en landelijke milieuregelgeving voor bedrijven. Een gemeentelijke verordening voor verplichte zonnedaken ten behoeve van de energiezuinigheid van het gebouw of het bedrijfsproces zou hiermee in strijd zijn.”

"Zonnedak voor uitsluitend levering aan het net vergezocht"

Een verordening voor verplichte zonnedaken die uitsluitend zijn bedoeld voor levering aan het stroomnet zou misschien wel mogelijk zijn binnen de regelingen voor energiezuinigheid uit het Bouwbesluit en Activiteitenbesluit, laat het college weten. “Een verplichting om een zonnedak te realiseren voor levering aan het net maar niet voor eigen gebruik is echter vergezocht. De gedachte dat gemeenten eigenaren kunnen verplichten tot het realiseren van zonnedaken strookt niet met heersende opvattingen van de rijksoverheid en het landelijk Programma Aardgasvrije Wijken. Het Bouwbesluit laat volgens jurisprudentie ook geen ruimte voor een nadere regeling voor energiezuinigheid in bestemmingplannen. Groene daken zijn tenslotte dermate duur dat een verplicht groen dak niet zal voldoen aan het wettelijke uitgangspunt van de redelijke belangenafweging, omdat de nadelige gevolgen (namelijk de kosten) voor degenen die de verplichting krijgen te groot zijn.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}