College Nijmegen: 'Geen overschrijding normen geluid en uitstoot Prins Mauritssingel'

College Nijmegen: 'Geen overschrijding normen geluid en uitstoot Prins Mauritssingel'

NIJMEGEN – Het Nijmeegse college bestrijdt dat er geluidsnormen en luchtkwaliteitsnormen worden overschreden bij de Prins Mauritssingel in Lent. Omwonenden trokken recentelijk aan de bel over de overlast die zij ervaren door de grote hoeveelheid verkeer, waarvan een deel te hard rijdt. Zij stelden een aantal maatregelen voor. Het college heeft deze maatregelen beschouwt en komt grotendeels tot de conclusie dat ze niet van toepassing kunnen zijn. Geluidsschermen behoren wel tot de mogelijkheden, maar daar moet dan eerst geld voor gevonden worden.

Prins Mauritssingel

‘Zoals blijkt uit de reacties van omwonenden wordt er veel overlast ervaren van het verkeerslawaai en uitlaatgassen afkomstig van de Prins Mauritssingel’, laat het college weten. ‘Als één van de belangrijkste toegangswegen naar de stad heeft deze weg veel verkeer te verwerken en is hij daartoe ook ingericht. Wat betreft zowel het geluid als de luchtkwaliteit worden er in de hele stad geen EU-normen overschreden en geeft dit dus geen aanleiding om maatregelen te treffen. Wel wordt er al ingezet op het reguleren van het verkeer en het stimuleren van duurzame en schone vervoersvormen. Dit zal met een toenemend bewonersaantal komende jaren gecontinueerd dienen te worden.’

Te hard gereden

‘Het klopt dat er op de Prins Mauritssingel harder wordt gereden dan toegestaan’, schrijft het college. ‘Doordat er meerdere rijstroken liggen, krijgen bestuurders het gevoel dat ze hier harder mogen rijden. Deze capaciteit is echter nodig om het verkeer te verwerken. Uit snelheidsmetingen blijkt dat de snelheid op de Prins Mauritssingel tussen de 60-65 km/uur ligt. Hiervoor hanteren we de V85, de maximale snelheid die door 85% van de bestuurders gereden wordt.’

Handhaving

De gemeente kan geen gehoor geven aan het verzoek van omwonenden tot structurele handhaving bij verkeersovertredingen. ‘Dit is geen bevoegdheid van de gemeente. De politie bepaalt waar en hoe vaak zij controleren op snelheid. Daarnaast gaat het Openbaar Ministerie over de plaatsing van flitspalen. In 2018 is door de gemeente, in samenwerking met de politie, de verkeerssituatie op de Prins Mauritssingel wel getoetst aan het ‘beleidskader Flitspalen’ van het Openbaar Ministerie. Hieruit bleek echter dat zowel op basis van het aantal ongevallen in relatie tot de gereden snelheid, als het percentage roodlichtnegatie, de Prins Mauritssingel helaas niet in aanmerking komt voor het plaatsen van een flitspaal.’

Verbetering luchtkwaliteit

Omwonenden suggereren dat er op dit moment overschrijdingen van de grenswaarden voor uitstoot zijn, en willen graag extra groenvoorzieningen om de luchtkwaliteit te verbeteren. ‘Er zijn momenteel geen overschrijdingen van grenswaarden. Wel veroorzaakt verkeer uitstoot van schadelijke stoffen en neemt dit toe naarmate er meer wisselingen zijn in snelheid. Het plaatsen van extra groenvoorzieningen draagt slechts in beperkte mate bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Voor een meetbaar effect zullen er meer bomen geplant moeten worden dan er passen op de locatie.’ Toch wordt er wel gewerkt aan het vergroenen van de weg, zegt wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks): 'Qua groen kan de inrichting hier veel beter. Dat hadden we in het begin al beter moeten doen, en dat gaan we nu proberen te herstellen. Als je groen plaatst in de middenberm, dan lijkt de weg optisch smaller. Dan kan ertoe leiden dat mensen minder hard gaan rijden. Meer opties hebben we niet, omdat dit dé toegangsweg van en naar het noorden is en de wegcapaciteit hier nodig hebben.'

Diffractorwanden tegen geluidsoverlast

Er is geen juridische noodzaak tot het treffen van geluidswerende maatregelen, zegt het college. ‘De woningen langs de Prins Mauritssingel zijn zo gebouwd dat ze een geluidsscherm vormen voor de achterliggende woningen. De woningen zijn ook volgens de normen van het bouwbesluit geïsoleerd. Het plaatsen van diffractorwanden is wel een mogelijkheid om de overlast van geluid te verlichten. Een diffractorwand van 1 meter hoog vermindert de geluidsbelasting met minimaal 5dB en reduceert vooral het bandengeluid van auto’s. Vanuit de optiek van bewoners is het begrijpelijk dat het verminderen van de geluidsoverlast gewenst is. Aan het realiseren van een diffractorwand zitten wel kosten verbonden die vooralsnog niet voorhanden zijn.’ Wethouder Tiemens laat weten dat dit aan de gemeenteraad voorgelegd gaat worden. Bij appartementen op de hoek van de Vrouwe Udasingel worden wel maatregelen getroffen, laat de wethouder weten. 'In tegenstelling tot andere woningen, zijn deze niet als geluidswal gebouwd en wordt er dus veel overlast ervaren. Hier zijn we over in gesprek gegaan met Talis, en er gaan maatregelen getroffen worden.'

Maatregelen tegen sluipverkeer

Omwonenden willen ook graag dat er iets aan sluipverkeer door de wijken en over de parallelwegen gedaan wordt.  ‘Het aanpakken van sluipbewegingen is lastig aangezien eventuele maatregelen ook zorgen voor een verslechterde bereikbaarheid voor bewoners. In verband met het werk aan de Waalbrug kregen we recentelijk signalen dat er sluipverkeer gebruik maakt van de Griftdijk-Zuid. Na schouwen is geconstateerd dat het om een beperkt aantal auto’s gaat en zich beperkt tot de spits. Er is nagedacht om het sluipverkeer te beperken door het aanbrengen van een knip in de weg. Door de hulpdiensten is echter aangegeven dat een knip in deze weg geen optie is omdat dit ten kostte gaat van de bereikbaarheid van het eiland Veur-Lent.’

Spiegels bij de fietserskruisingen Griftdijk

Op de fietserskruisingen met de Griftdijk willen omwonenden graag spiegels om de veiligheid te vergoten. ‘ Spiegels passen we enkel toe als er sprake is van een volledig blinde zichthoek. Dit omdat spiegels gevoelig zijn voor vandalisme, het zicht in de spiegel minder is bij slecht weer en we niet willen dat bestuurders teveel taken moeten verrichten terwijl ze juist de kruisende verkeersstromen in de gaten moeten houden. Op de Griftdijk-Zuid is geen sprake van een blinde zichthoek daarom passen we geen spiegels toe.’

Verkeersdosering

Omwonenden zien graag dat het verkeer aan de noordzijde van Lent, bij de Ovatonde, gedoseerd wordt en duidelijker richting de S100 geleid wordt. ‘Dosering ter hoogte van de Ovatonde is niet mogelijk omdat deze aansluiting verdwijnt. De eerste mogelijkheid om te doseren is bij de Vrouwe Uda Singel. Branding van de S100 door bijvoorbeeld het aanbrengen van een S100 logo op de weg draagt bij aan de herkenbaarheid als hoofdroute, even als een herschikking in de opstelvakken bij het splitsingspunt in Lent. Beide maatregelen worden komend jaar verder uitgewerkt.’

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}