Wijchen moet besparen om mogelijk begrotingstekort 2020 op te vangen

Wijchen moet besparen om mogelijk begrotingstekort 2020 op te vangen

WIJCHEN – Hoewel de gemeente Wijchen 2018 afsloot met een financieel overschot van 3,3 miljoen euro, ziet de Perpectiefnota over 2020 er minder rooskleurig uit. Op basis van nieuwe informatie over het gemeentefonds van het rijk, ontstaat er mogelijk een begrotingstekort in 2020.

De gemeente geeft aan te weinig geld van het rijk te ontvangen om taken als Jeugdzorg en de Bijstand uit te kunnen voeren. De gemeente moet ergens kosten gaan besparen, door eventueel extra geld uit reserves te halen of te bezuinigen. Het college gaat de komende tijd op zoek naar mogelijkheden om het mogelijke tekort te voorkomen.

2018 afgesloten met positief saldo

Eerder deze maand liet de gemeente Wijchen weten dat zij over het jaar 2018 ruim 3,3 miljoen euro overhoudt. Wethouder Gerrits wees al op het belang van het reserveren van geld voor de toekomst. Volgens de gemeente is deze financiële ruimte hard nodig is om eventuele tekorten op de jeugdzorg af te kunnen dekken. “We ontvangen voor deze taken gewoon te weinig geld van het rijk. Dit geldt eveneens voor de bijstandsuitkeringen. Dit betekent dat we ook in de komende jaren moeten putten uit onze financiële reserves,” legt wethouder Gerrits uit. 

Mogelijk tekort op begroting 2020

Het belang van het opbouwen van financiële reserves wordt al snel duidelijk uit de Perspectiefnota die een mogelijke begrotingstekort over 2020 laat zien. Hoewel het jaar 2018 met positieve cijfers is afgesloten, is de verwachting voor het jaar 2020 minder positief. De gemeente geeft wederom aan te weinig geld van het Rijk te ontvangen om taken zoals Jeugdzorg en de Bijstand uit te voeren. Zij geven aan kosten te moeten besparen om een mogelijk begrotingstekort over 2020 op te kunnen vangen. Uit voorzorg gaat het college op zoek naar mogelijkheden om kosten te besparen en aanvullende inkomsten te winnen, dit kan door extra geld uit dergelijke reserves te halen of door te bezuinigen.

Op dit moment is de gemeente Wijchen een financieel gezonde gemeente. Uit de meerjarenbegroting van 2020-2023 kan echter geconstateerd worden dat er een aantal knelpunten is, waardoor het mogelijk niet lukt de begroting sluitend te krijgen. Net als in veel andere gemeenten is er in Wijchen ook een tekort op jeugdzorg en WMO te zien. Dit bleek vorige week ook uit een budgetoverschrijding van 3 miljoen euro van welzijn- en zorgorganisatie Rondom Wijchen. Het college gaf toen ook aan dat er vanaf 2016 een stijgende lijn is in het aantal cliënten dat gebruikmaakt van de jeugdzorg en er ook sprake is van een verzwaring van de gevraagde zorg.

Vasthouden huidige koers

Het college wil ondanks de tekorten de huidige koers vasthouden. Het tekort is echter een belemmering voor de ontwikkeling van nieuw beleid. In het najaar van 2018 is daarom al gekeken naar mogelijkheden om extra inkomsten te verkrijgen. In eerste instantie is gezocht naar inkomsten of besparingen, rekening houdend met behoud van het huidige voorzieningsniveau om zo de huidige koers vast te kunnen houden. Aan de hand van deze inventarisatie legt het college dit jaar een aantal voorstellen voor aan de raad. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}