Mogelijk meer bezuinigingsmaatregelen op sport door wetswijziging

Mogelijk meer bezuinigingsmaatregelen op sport door wetswijziging

NIJMEGEN – Een wetswijziging in de btw-sportvrijstelling kan tot een tekort gaan leiden op de portefeuille sport, die op zijn beurt weer kan leiden tot verhoging van tarieven voor gebruik van sportaccommodaties. Ook kan mogelijk een deel van de noodzakelijke investeringen aan de lokale sportinfrastructuur niet meteen worden uitgevoerd.

Compensatie vanuit het Rijk

Door een wetswijziging in de btw-sportvrijstelling is met ingang van 2019 het recht op (voor)aftrek van btw voor gemeenten op het gebied van sport en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties komen te vervallen. Omdat de wetswijziging direct voortvloeit uit Europese regelgeving en dus geen bezuinigingsmaatregel is, heeft de Rijksoverheid toegezegd de opbrengst van deze extra belastingmaatregel terug te laten vloeien naar de benadeelden. Van meet af aan was er echter gerede twijfel over de vraag of het beschikbare budget en de hoogte van het uitkeringsplafond voldoende zouden zijn om het nadeel volledig te compenseren. Bij overvraging zou het beschikbare budget naar rato over de gemeenten en sportbedrijven worden verdeeld. Dit is gebeurd in 2019: de Rijksoverheid heeft slechts 82 procent uitgekeerd, wat voor Nijmegen een tekort van bijna 336.000 euro oplevert.

Toekomstige tekorten

‘De gevolgen in 2019 zijn nog te overzien doordat grote lopende projecten voor wijziging sportbesluit 1 januari 2019 zijn gestart’, laat het college weten aan de raad. ‘Voor 2020 is dit voor de exploitaties en de investeringen echter niet het geval. Wij verwachten dan een volledig tekort van 18 procent op exploitaties en investeringen. De huidige regeling kent de mogelijkheid dat de nog niet uitgekeerde 18 procent alsnog met terugwerkende kracht in 2021 wordt uitgekeerd, nadat op basis van de gerealiseerde kosten en investeringen de aanvragen van de gemeenten en sportbedrijven definitief zijn vastgesteld. Maar de eventueel in 2021 met terugwerkende kracht uit te keren middelen zal de financiering van het lokaal sportbeleid dit en volgend jaar niet helpen.’

Mogelijke consequenties

‘Een andere mogelijkheid om het gat te dichten is alsnog extra lokale middelen te genereren en in te zetten’, laat het college verder weten. ‘Deze middelen kunnen gemeenten en sportbedrijven alleen verkrijgen door tarieven voor gebruik sportaccommodaties te laten stijgen of andere inkomsten te genereren. Dit terwijl het sportbesluit geen bezuinigingsmaatregel zou zijn. Door nu het landelijk uitkeringsplafond te beperken kan, ook in Nijmegen, een deel van de noodzakelijke investeringen aan de lokale sportinfrastructuur niet meteen worden uitgevoerd in verband met gebrek aan middelen.’

Andere bezuinigingen

Het probleem komt bovenop bezuinigingen die het college zelf al doorvoert. ‘Door de forse tekorten op jeugdzorg waardoor volgend jaar al minder subsidie beschikbaar wordt gesteld voor lokaal sportbeleid en er drastische bezuinigingsmaatregelen worden aangekondigd, bijvoorbeeld op de exploitatiesubsidie van de Nijmeegse zwembaden.'

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}