Wethouder moet excuses maken om vastgelegde uitspraak over sluiten dossier spoorlijn Kleve

Wethouder moet excuses maken om vastgelegde uitspraak over sluiten dossier spoorlijn Kleve

NIJMEGEN – Wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks) heeft woensdagavond excuses moeten maken voor een door haar vastgesteld notule van een overleg waarin zij gezegd zou hebben de zaak van de reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleve voorgoed te willen sluiten.

Het zou haar positie niet juist weergeven, maar zou in de notule zijn blijven staan omdat zij deze niet gecontroleerd heeft. VVD-raadslid Maarten Bakker riep de wethouder ter verantwoording op deze notule, omdat de raad wel unaniem meermaals de wens heeft uitgesproken de in 1991 gesloten spoorlijn te reactiveren.

Notule

Bakker bevroeg de GroenLinks-wethouder woensdagavond tijdens de politieke avond over de uitvoering van de in 2017 unaniem aangenomen motie ‘Nog sneller naar Kleve 3.0’, waarin de raad de wens uitspreekt de spoorlijn te reactiveren en daar een constructieve opstelling van het college in verwacht. Desgevraagd zijn alle fracties die eerder voorstemde nog steeds voor. Het college zegt, zo herhaalde ook Tiemens, altijd hartstochtelijk voorstander te zijn geweest van de reactivering. In de notule van een portefeuillehoudersoverleg van medio 2018 is echter opgenomen dat Tiemens stelde dat ze ‘iedere stad gewoon open en leefbaar [wil] houden en congestie tegengaan’ en ‘de zaak rond de spoorlijn naar Kleve voorgoed [wil] sluiten’.

Slechte gewoonte

'Mijn uitspraak is niet goed weergeven in de notule. Ik heb destijds de gemeente Berg en Dal gevraagd om duidelijk over hun positie in dit dossier. Gaan we ervoor of niet? Zijn hadden een statement waaruit duidelijk werd dat ze dat niet wilden, en toen heb ik gezegd dat we dit deel van het dossier kunnen sluiten.' 'Maar deze notule is door u als voorzitter van dit portefeuillehoudersoverleg vastgesteld,' merkt Bakker op. 'Mijn slechte gewoonte dat ik nooit notules nalees. Er was een notulist die niets wist van het dossier. Het is niet genuanceerd weergegeven.'

Opdracht

'Ik ben best verrast door de antwoorden van de wethouder,' zegt Bakker. 'In antwoorden op schriftelijke vragen die ik gesteld hebt, kreeg ik als antwoord dat het college nooit gezegd heeft tegen de reactivering te zijn. En in deze officiële notules lees ik iets heel anders. De opdracht van een wethouder is de opdrachten vanuit de raad uit te voeren. Ik vind niet dat de wethouder dit kan afdoen met 'het is maar een notule', het is haar werk en dat moet zorgvuldig gebeuren.' 'Ja, ik had dit beter moeten controleren,' antwoordt Tiemens. 'U wil hier een politiek punt van maken, dat is duidelijk. Neemt u me niet kwalijk dat ik soms ongeduldig wordt van trekken aan een dood paard.'

Suggesties vanuit Cuijk

De Nijmeegse raadsleden kregen in ieder geval dezelfde avond nieuwe ideeën toegeworpen door het Cuijkse raadslid Han van Oort, ook Euregioraadslid, die woensdagavond kwam inspreken. Daarbij liep hij vooruit op een toekomstige gemeentelijke herindeling waarbij een gemeente Land van Cuijk van 84.500 inwoners kan ontstaan. ‘Daarmee krijgt Nijmegen een grote buurgemeente. Wij hebben de Maaslijn, en met een reactivering van de Keizerslijn tussen Nijmegen en Kleve zouden onze inwoners met de trein naar Airport Weeze kunnen. De unaniem aangenomen moties in de raden van Nijmegen en Kleve spreken voor zich qua animo. De elektrificatie van de Maaslijn is de door betrokken provincies gefinancierd. Misschien kan bij de Keizerslijn ook de provincie Brabant betrokken worden. Die heeft een spaarbankboekje van ruim 3,5 miljard euro, en Gelderland overigens van ruim meer dan 4 miljard euro. Als er gekozen voor waterstoftreinen op lightrails kan wellicht ook de gemeente Berg en Dal overtuigd worden, die ooit de deur openzette voor een tramverbinding. Dat past ook prima in het klimaatakkoord, en de kostenplaatje valt dan de helft goedkoper uit. Met de provinciale verkiezingen staan er nieuwe coalitieonderhandelingen aan te komen. Op de nieuwjaarsreceptie bij de provincie Gelderland kreeg ik het advies dat dat een uitstekend moment is om dit idee in te brengen. Wie weet wordt GroenLinks de grootste partij, en zijn die voor duurzaam personenvervoer.’ De bij de inspraak aanwezige Nijmeegse raadsleden reageerden overwegend positief op de suggesties van Van Oort.

Brief naar formateur PS

Gevraagd aan wethouder Tiemens of zij het onderwerp per brief wil aankaarten voor de coalitieonderhandelingen bij de provincie, speelt de wethouder de bal terug. 'U kunt beter als raad een brief sturen naar de formateur. Het lijkt me effectiever als u dat zelf doet vanuit de fracties. Dan spreekt u direct uw collega’s aan die moeten formateren.' De fracties hebben ook meteen bedacht om een nieuwe motie op te stellen, waarbij meer ruimte gelaten wordt voor andere vormen van vervoer dan een treinverbinding.

De politieke geschiedenis van het dossier reactivering spoorlijn Nijmegen-Kleve

In juni 2012 wordt een amendement op het Raadsvoorstel Nota Voorkeursbeslissing en inspraaknotitie Hoogwaardig Openbaar Vervoer van nota bene toenmalig GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen aangenomen, waarin in gesteld wordt dat reactivering van de spoorlijn al vooraf kan gaan aan uitkomsten over ‘vertramming’ van het traject. Ook wordt opgeroepen samen met de gemeenten Groesbeek, Kleve en Kranenburg te werken aan een zo spoedige mogelijke reactivering van de verbinding tussen Kleve en Nijmegen, met een vorm van lightrail verbinding tussen Nijmegen-Heijendaal en Kleve als eerste stap. In november 2014 wordt een motie van Oomen aangenomen, waarin het college onder andere opgeroepen wordt ‘de gezamenlijke lobby in een Euregionaal Projectbureau op gang te zetten, zodat op langere termijn de spoorlijn [Nijmegen-Kleve] kan worden gereactiveerd’.

Motie 'Nog sneller naar Kleve 3.0'

Begin 2016 stelt GroenLinks vragen aan het college over het uitvoeren van haar motie, waarop het als antwoord krijgt dat de reactivering van de spoorlijn en de lobby daarvoor niet als prioriteit gezien worden en dat er weinig enthousiasme voor ervaren wordt bij de Provincie Gelderland en ‘andere betrokken partijen aan beide zijden van de grens’. Anderhalf jaar later, in november 2017, wordt in de unaniem aangenomen PvdA-motie ‘Nog sneller naar Kleve 3.0’, mede gesteund door GroenLinks, het college opgeroepen te onderschrijven dat het spoortracé als spoorverbinding veilig gesteld dient te worden en reactivering van de spoorlijn gewenst is. Ook wordt opgeroepen ‘constructief het vervolgtraject in te gaan om een gezamenlijke lobby te laten slagen’.

Interesse Kreis Kleve

Op 12 juni 2018 stelt Maarten Bakker (VVD) schriftelijke vragen aan het college, uit de beantwoording waarvan duidelijk wordt dat interesse die de Kreis Kleve per brief geuit heeft richting de Provincie Gelderland ervoor gezorgd heeft dat de provincie is gaan deelnemen aan euregionaal overleg over de spoorlijn. Uit het overleg kwam het besluit aanvullende onderzoeken te doen. Daaruit blijkt dat effecten van de reactivering van de spoorlijn op de natuur niet tot onoverkomelijke problemen zullen leiden, maar dat inpassing in Groesbeek wel problematisch is. Daar is men wel voorstander van een tram, maar niet van een treinverbinding, waarbij hoge hekken en beveiligde overgangen in het centrum van Groesbeek nodig zouden zijn. In Duitsland liggen de wensen andersom, omdat alleen dan de hogere overheden daar kunnen meebetalen. De gemeente Berg en Dal neemt in haar coalitieakkoord op niet mee te zullen werken aan de reactivering van de spoorlijn. De Gedeputeerde Staten besluiten niet mee te werken aan verder onderzoek. Het Nijmeegse college heeft hier naar eigen zeggen begrip voor en ziet geen aanleiding om zelf verder onderzoek te doen, omdat er toch niet genoeg draagvlak zou zijn voor de reactivering van de spoorlijn.

Portefeuillehoudersoverleg

Acht dagen na het indienen van de vragen door Bakker vindt [op 20 juni 2018] in Arnhem het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit plaats, met vertegenwoordigers van verschillende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, voorgezeten door Tiemens zelf. Volgens de notule hiervan geeft wethouder Fleuren van de gemeente Berg en Dal aan dat men ‘veel geïnvesteerd heeft in het centrum’ en dat men ‘niet telkens opnieuw willen beginnen’. Tiemens geeft aan dat ze ‘iedere stad gewoon open en leefbaar [wil] houden en congestie tegengaan’. Ze wil ‘de zaak rond de spoorlijn naar Kleve […] voorgoed sluiten’.

Niet wenselijk?

In januari 2019 stellen PvdA en VVD vragen aan het college over de uitvoering van de motie ‘Nog sneller naar Kleve 3.0’, naar aanleiding van een krantenartikel waarin staat te lezen dat de gemeentes Nijmegen en Berg en Dal samen hebben afgestemd dat de reactivering van de spoorlijn ‘niet wenselijk’ is. ‘Nijmegen heeft nooit laten weten dat de reactivering van de spoorlijn Nijmegen – Kleve onwenselijk is,’ antwoordt het college. En: ‘Door deel te nemen aan de bestuurlijke overleggen, hebben we ons bereid getoond om de mogelijkheden voor reactivering te verkennen. Partijen aan beide zijden van de grens hebben de afgelopen vijftien jaar geen voortgang geboekt op een aantal dilemma’s, zoals de techniek (trein of tram) en de financiering. Nijmegen is in deze dilemma’s niet de bepalende partij. Ons college is [door de patstelling, red.] van mening dat we beter kunnen afstappen van het idee van een railverbinding en in plaats daarvan onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om het openbaar vervoer in de grensregio te verbeteren.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}