Nijmegen krijgt mogelijk pilot met gecoördineerde huiswerkbegeleiding voor scholieren

Nijmegen krijgt mogelijk pilot met gecoördineerde huiswerkbegeleiding voor scholieren

NIJMEGEN – Nijmegen krijgt mogelijk een pilot met coördinatoren voor vrijwilligers die bijles kunnen geven aan scholieren. Dit naar Haags voorbeeld, dat in de vorm van een motie van D66, GroenLinks, PvdA en 50Plus door de Nijmeegse gemeenteraad aangenomen werd. Het idee achter het initiatief is dat de toename van betaalde huiswerkbegeleiding onbedoeld zou bijdragen aan segregatie in het Nijmeegse onderwijs en de Nijmeegse samenleving. Aanleiding is het aankaarten van kansengelijkheid door D66.

Grotere achterstand

‘Er zijn veel vrijwilligers in onze stad die belangeloos huiswerkbegeleiding willen bieden’, schrijven de indieners. ‘Met enige extra begeleiding kunnen zij van extra meerwaarde kunnen zijn bij het begeleiden van Nijmeegse scholieren. Goede en toegankelijke huiswerkbegeleiding is van grote meerwaarde voor scholieren in Nijmegen. Door de coronacrisis hebben sommige leerlingen bovendien een grotere achterstand opgelopen, waardoor de noodzaak voor huisbegeleiding eerder groter dan kleiner is geworden.’

Den Haag

In Den Haag besloot men daarom al met coördinatoren te gaan werken die kunnen bijdragen aan het functioneren van de beschikbare vrijwilligers en daarmee aan de verbetering van de effectiviteit en organisatie van de huiswerkbegeleiding. ‘De inzet van de coördinatoren in de gemeente Den Haag is nu al een groot succes getuige de succesvolle pilot daar. Deze pilot heeft veel waardevolle informatie opgeleverd die kan bijdragen aan de uitgangspunten voor een succesvolle pilot in Nijmegen.’

Bibliotheken en wijkcentra

De indieners hebben ook al locaties in gedachten waar huiswerkbegeleiding kan plaatsvinden. ‘De Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) biedt op haar locaties ruimte voor het maken van huiswerk. Nijmeegse bibliotheekfilialen en wijkcentra nu al worden gebruikt als locatie voor het maken van huiswerk. Niet alle Nijmeegse wijken beschikken immers over een bibliotheek, en een wijkcentrum kan ook een goede locatie zijn voor het verzorgen van huiswerkbegeleiding.’

Inventariseren op weg naar pilot

De opdracht voor het college is nu om samen met de Nijmeegse scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs en andere stakeholders, waaronder in OBGZ en Stichting Leergeld, te inventariseren of de Haagse pilot met twee betaalde vrijwilligerscoördinatoren van toegevoegde waarde kan zijn voor Nijmegen. Indien die meerwaarde is vastgesteld, kan de pilot uitgevoerd worden. De gemeenteraad wordt nog voor 1 oktober geïnformeerd over de inventarisatie.

Alternatieve motie

Een andere motie, van de SP, over huiswerkbegeleiding op de scholen zelf werd verworpen door de gemeenteraad. Die partij riep op om te inventariseren of er scholen in Nijmegen zijn die niet zelf in staat zijn om huiswerkbegeleiding op school te en te inventariseren of er scholen zijn die behoefte hebben aan meer ondersteuning. Zo ja, dan zou het college bij de minister van onderwijs er op aan hebben moeten dringen dat er meer geld nodig is voor ‘handen in de klas’.

Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie

Voor jongere kinderen werd een unaniem een motie aangenomen rondom Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE). ‘Het VVE-beleid slaagt er met succes in om het grootste deel van de kinderen met een indicatie naar de VVE toe te leiden’, schrijven de indieners. ‘Toch wordt een aantal kinderen niet bereikt, waardoor sommige Nijmeegse kleuters met een fikse taalachterstand aan de basisschool moeten beginnen. De gemeente Nijmegen heeft nog geen systeem waarin op kindniveau gevolgd kan worden of geïndiceerde kinderen ook daadwerkelijk in de VVE terecht komen. Dit is vooral een probleem bij niet-gemotiveerde ouders. Daarom verzoek en wij het college om te onderzoeken of een systematiek waarbij op kindniveau de opvolging van een VVE-indicatie gevolgd kan worden in Nijmegen geïntroduceerd kan worden.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}