Nijmegen: lachgas aan banden, afvoeren fietswrakken en niet meer magneetvissen

Nijmegen: lachgas aan banden, afvoeren fietswrakken en niet meer magneetvissen

NIJMEGEN – De nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening van Nijmegen legt het gebruik en de verkoop van lachgaspatronen als genotsmiddel aan banden. Ook maakt de nieuwe APV het makkelijker om fietswrakken uit het straatbeeld te verwijderen om iemand van slecht gedrag een exploitatievergunning te weigeren. Mensen die een standplaatsvergunning hebben aangevraagd die niet tijdig in behandeling is genomen krijgen niet meer automatisch een vergunning toegewezen. Magneetvissen en het gebruik van metaaldetectoren is verboden.

Lachgas

In de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt het gebruik van lachgas aan banden gelegd. De overlast die veroorzaakt wordt door lege patronen die in de openbare ruimte achtergelaten wordt, evenals het gevaar voor de volksgezondheid heeft geleid tot actie. Het is niet meer toegestaan om lachgas in de openbare ruimte als genotsmiddel te gebruiken. ‘Hoewel het gebruik van lachgas in zijn algemeenheid niet lokaal verboden kan worden, omdat het om een legaal middel gaat, is het wel mogelijk de effecten op het openbare leven aan te pakken. Lokale regeling vanuit een ander motief is geoorloofd.’ Het gebruiksverbod raakt enkel de openbare ruimte. ‘Gebruik in een woning blijft dus toegestaan, aangezien dit in het algemeen geen effect heeft op het openbare leven. Door te spreken over het gebruik als genotsmiddel wordt voorkomen dat regulier gebruik (bijvoorbeeld als drukgas in een slagroomspuit tijdens een picknick in het park) ook onder het verbod zou kunnen vallen.’ Ook de verkoop van lachgaspatronen wordt aan banden gelegd. ‘Het is voortaan verboden de horeca of op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, lachgas te koop aan te bieden, te verkopen, te verstrekken of af te leveren, indien dit kennelijk bedoeld is om als genotsmiddel gebruikt te worden.’

Fietswrakken

Fietsen die niet in een rijwaardige toestand verkeren, mogen door het bureau Toezicht en Handhaving uit het straatbeeld verwijderd worden. Momenteel is het zo dat fietsen die al 28 dagen op een plek staan verwijderd mogen worden, en wrakken, maar dat laatste kende nog geen definitie in de verordening. In de nieuwe verordening wordt toegevoegd dat fietsen verwijderd mogen worden ‘in het beland van het uiterlijk aanzien van de gemeente’. ‘Dit geeft bureau Toezicht en Handhaving breder instrumentarium om op basis van klachten en of signalen van wijkbewoners verloedering van het straatbeeld door geparkeerde fietsen tegen te gaan,’ laat het college weten.

Exploitatievergunningen

Aanvragen voor exploitatievergunningen kunnen geweigerd worden indien de aanvrager of beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is. Deze nieuwe eis geldt naast de reeds bestaande eis, dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet worden overlegd. ‘In de praktijk komt het echter voor dat bij de beoordeling van een vergunningaanvraag, bijvoorbeeld bij de BIBOB-toets, blijkt dat er sprake is van gepleegde strafbare of beboetbare feiten bij aanvragers, die toch de beperkte VOG-toets hebben doorstaan. Dit is niet wenselijk, gelet op het feit dat voor de Drank- en Horecawetvergunning wel standaard deze eis gesteld wordt.’

Metaaldetectoren en magneetvissen

Het gebruik van metaaldetectoren wordt specifiek verboden. ‘In het Besluit Erfgoedwet archeologie wordt het verbod voor metaaldetectie opgeheven. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om dit verbod buiten toepassing te laten zodat er toch een metaaldetectorverbod geldt. Het artikel is op deze nieuwe wetgeving aangepast.’ In het kielzog hiervan wordt ook magneetvissen verbonden. ‘Gelet op de bescherming van het cultureel erfgoed maar ook voor de veiligheid is het verbod op magneetvissen toegevoegd.’

Standplaatsvergunning

Mensen die een standplaatsvergunning op een woonwagenkamp hebben aangevraagd die te laat in behandeling is genomen, kunnen niet meer automatisch rekenen op een toewijzing. ‘Een standplaatsvergunning is een schaarse vergunning,’ laat het college weten. ‘De verdeling van deze vergunningen dient transparant en onpartijdig plaats te vinden. Hierbij past niet een van rechtswege verleende vergunning.’

Bijtende hond

Voortaan is niet meer het college, maar de burgemeester degene die besluit over hoe actie te ondernemen in het geval van een bijtende of gevaarlijke hond. ‘U zorgt dat uw bijtende hond binnen blijft, anders moet hij een muilkorf om en kort aangelijnd worden,’ aldus de burgemeester.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}