Nijmegen: maatregelen om ondernemers, clubs en bewoners financieel tegemoet te komen

Nijmegen: maatregelen om ondernemers, clubs en bewoners financieel tegemoet te komen

NIJMEGEN – Het Nijmeegs college heeft een pakket nieuwe maatregelen genomen om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de huidige coronacrisis te verlichten.

Betalingsregelingen worden bijvoorbeeld versoepeld en er wordt meer haast gezet achter het betalen van facturen en het uitkeren van bijstand voor zelfstandigen. Supermarkten mogen ’s nachts bevoorraad worden en op zon- en feestdagen vanaf 6:00 open zijn.

Verzachten van financiële effecten

De maatregelen zijn gericht op het verzachten van de effecten van de coronacrisis op de samenleving, vertelt burgemeester Hubert Bruls. ‘Het hakt er stevig in. Onze eerste zorg is natuurlijk om het virus te doen verminderen en zoveel mogelijk – vooral kwetsbare – mensen te behoeden van het virus, zodat we over een tijdje weer met z’n allen naar buiten mogen en tegen elkaar aan mogen zitten. Maar de crisis zorgt er ook voor dat de samenleving voor een groot deel stil loopt. We hebben te maken met mensen met een onderneming, mensen die geen werk meer hebben, clubs die van een subsidie afhankelijk zijn. Daarom zijn deze maatregelen gericht op het verzachten van de financiële effecten. Die zijn zo immens dat we ze niet in zulke korte tijd kunnen doorgronden. Het is dus zeker mogelijk dat er de komende weken nog meer maatregelen komen.’

Supermarkten

Supermarkten mogen tot 1 juni op zon- en feestdagen al vanaf 6:00 open zijn, en ’s nachts bevoorraad worden. ‘Ook met het aangepaste deurbeleid moeten we ervoor zorgen dat de schappen gevuld blijven’, zegt wethouder Monique Esselbrugge (D66). ‘We willen het winkelend publiek op deze manier ook meer spreiden over de dag.’ ‘Dit is wel tijdelijk, zeg ik mede namens de gemeenteraad,’ voegt Bruls toe, die verwijst naar de strijd die eerder door het CDA geleverd is in de gemeenteraad om van de ruimere openstelling geen vaste prik te maken.

Bijzonder besluit zelfstandigen

De gemeente gaat ook haar best doen om de bijstand voor zelfstandigen die inkomsten verloren zijn, de Bbz (bijzonder besluit zelfstandigen), zo snel mogelijk te regelen. ‘Het loopt storm’, vertelt de wethouder. ‘We hebben de afgelopen week 400 telefoontjes gekregen. Die krijgen we normaal in een heel jaar. We moeten op dit moment mensen mat meer lucht geven en ondernemers meer liquiditeit. Ook is het heel belangrijk dat we zorgaanbieders blijven doorbetalen, ook als ze hun werk niet op de afgesproken manier kunnen uitvoeren.’

Alle maatregelen op een rijtje

Dit zijn alle maatregelen die het Nijmeegse college dinsdag aangekondigd heeft:

 • Het college verruimt de tijden voor centrumwinkeliers om hun winkels te bevoorraden. Leveranciers kunnen zich melden bij de intercom waarop ze worden toegelaten in een gebied tot 14:00. Normaliter is dit tot 12:00. Toezicht wordt pas toegepast vanaf 15:00.
 • Supermarkten wordt toegestaan hun winkels ‘s nachts te bevoorraden. Als winkels goed bevoorraad kunnen worden, kan zo verder hamsteren tegengegaan worden.
 • Supermarkten mogen op zon- en feestdagen dezelfde toegestane openingstijden als doordeweeks toepassen, namelijk tussen 6:00 en 22:00. Dit zorgt voor minder drukte in de winkels en geeft ondernemers de ruimte om, indien gewenst, hun bedrijfsvoering flexibeler in te richten.
 • De gemeente gaat ook coulant zijn voor wat betreft parkeervergunningen en ontheffingen. 'Een aantal ondernemers gaat klussen en verbouwen', zegt het college. 'Dit betekent dat er mensen de stad in moeten met auto’s. We gaan coulant om met het verstrekken van vergunningen en ontheffingen hiervoor.'
 • Om vergunningsprocedures voor bouwplannen zoveel mogelijk door te kunnen laten lopen, wordt op dit moment onderzocht op welke manier omgegaan kan worden met de wettelijke verplichting dat vergaderingen van de commissie Beeldkwaliteit openbaar moeten zijn.
 • Omdat de horecabedrijven in Nijmegen een exploitatievergunning hebben en in de meeste gevallen een dubbelbestemming detailhandel, is niet alleen het bezorgen maar ook het afhalen van maaltijden in Nijmegen mogelijk. Op het moment dat een horecabedrijf deze dubbelbestemming niet heeft, staan we afhalen van maaltijden toe.
 • Facturen die de gemeente moet betalen, worden zo veel mogelijk sneller betaald. Voor facturen die aan de gemeente betaald moeten worden, verlengt de gemeente de betalingstermijn tot 60 dagen.
 • Uitstel van betaling van bijvoorbeeld belastingen, huren en leges aan de gemeente wordt mogelijk gemaakt zonder extra kosten en rente. Wanneer aannemelijk kan worden gemaakt dat uitstel van betaling nodig is vanwege de coronacrisis, werkt de gemeente mee met een betalingsregeling. Het initiatief ligt hiervoor wel bij de ondernemer of burger. De gemeente stopt de komende maanden, zolang de huidige beperkingen gelden, met dwanginvorderingsmaatregelen. Ook voor het afdragen van toeristenbelasting is uitstel mogelijk. Er worden geen invorderingskosten en rente in rekening gebracht. Voor deze maatregelen geldt bij uitzondering niet dezelfde eindtermijn als de maatregelen van het Rijk, maar een eindtermijn van augustus.
 • De gemeente stelt het opleggen van (belasting)aanslagen voor ondernemers uit, tot in ieder geval na 1 juni.
 • De toegang tot woonkostentoeslag, een bijzondere bijstand voor mensen die de huur niet kunnen betalen vanwege een plotselinge daling van inkomen, wordt verruimd. Voor het verstrekken van gemeentelijke bijzondere bijstand voor woonkosten wordt uitgegaan van het beschikbare inkomen op datum aanvraag. Voor het verstrekken van gemeentelijke bijzondere bijstand voor woonkosten worden de vermogensgrenzen van de huurtoeslag toegepast (ca. 30.000 euro). Voor het verstrekken van gemeentelijke bijzondere bijstand voor woonkosten wordt geen rekening te houden met de huurliberalisatiegrens.
 • Zorgaanbieders die een contract hebben met de gemeente worden gewoon doorbetaald, ook als de diensten niet of niet op de normale manier kunnen leveren.
 • De zoektijd voor jongeren bij de aanvraag voor PW-uitkering wordt tijdelijk stopgezet. ‘Het WerkBedrijf meldt een flinke aanloop van jongeren die geen werk meer hebben en vooral ook geen uitzicht om op de korte termijn weer aan de slag te komen', laat het college weten. 'Wanneer jongeren zich melden bij de gemeente kunnen zij normaliter na een zoekperiode van vier weken de daadwerkelijke aanvraag voor een uitkering doen. Bij recht op uitkering geldt dat ze deze met terugwerkende kracht krijgen. In deze uitzonderlijke situatie stellen wij de digitale aanvraag ook voor jongeren direct open.’
 • Voor activiteiten die niet of beperkt doorgaan, worden geen huren of leges in rekening gebracht. Het gaat hierbij om huwelijken die geannuleerd of uitgesteld worden, evenementen die niet doorgaan, de huur voor binnensportaccommodaties;, losse zaalverhuur in gemeentelijke accommodaties en precario/huur voor terrassen, standplaatsen en evenementen. Wanneer men evenementen op een later tijdstip wil laten doorgaan is een wijziging nodig op een reeds aangevraagde vergunning. Hiervoor wordt 25 procent van het reguliere tarief in rekening gebracht. Wanneer de leges zijn teruggestort of niet in rekening zijn gebracht dan wordt 100 procent van het tarief in rekening gebracht.
 • De gemeente is coulant bij het niet leveren van een afgesproken prestatie bij subsidieontvangers. Normaliter zou de subsidie worden teruggevorderd wanneer de prestatie niet conform afspraak is. ‘Op dit punt handelen wij volgens de lijn dat wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat de afwijkende prestatie wordt veroorzaakt door de Corona crisis én de kosten voor deze prestatie al zijn gemaakt of niet meer voorkomen kunnen worden, er niet wordt overgegaan tot terugvorderen van de (volledige) subsidie. Met deze subsidie ontvangers worden maatwerkafspraken gemaakt, waarbij het ook een oplossing kan zijn om de gesubsidieerde activiteit later in het jaar uit te voeren.’
 • Binnen het programma Onderwijs zet de gemeente een aantal specifieke uitkeringen in voor gevallen waar er geen prestatie kan worden geleverd. ‘In principe is de regel dat wanneer de kosten niet verantwoord kunnen worden, de middelen terugbetaald moeten worden of gereserveerd worden voor het jaar erop. Daar waar de prestatie niet geleverd wordt vanwege de coronacrisis accepteren we dat de kosten niet volledig worden verantwoord.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}