Oppositie vraagt duidelijkheid gang van zaken rondom verhuizing GGD

Oppositie vraagt duidelijkheid gang van zaken rondom verhuizing GGD

NIJMEGEN – De oppositiepartijen van de Nijmeegse gemeenteraad hebben woensdagavond wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) met klem verzocht om meer transparantie rondom de gang van zaken bij de verhuizing van de GGD. De wethouder wist een aantal zaken op te klaren en maakte excuses voor miscommunicaties, maar nog niet alle partijen zijn tevreden met de gegeven uitleg omtrent de planexploitatie waar de raad na eerder uitstel in december een oordeel over moet vellen.

Mist

Wat is er al besloten, welke keuzes zijn er door wie gemaakt en waarom, en hoe zitten de deals rondom de grondtransacties nu precies in elkaar? Verschillende raadsfracties klaagden over ‘mist’ rondom de verhuizing van de GGD en achtten zich niet in staat op basis van de verstrekte informatie een door het college zeer gewenst akkoord op de planexploitatie te geven. In harde bewoordingen werd aan wethouder Noël Vergunst duidelijk gemaakt dat men niet tevreden was met de antwoorden die men tot nu toe had gekregen. ‘Als er dit soort grote transacties plaatsvinden, is het aan de raad om te controleren of dat in het belang van Nijmegen is’, vindt Wendy Grutters (Stadspartij DNF). ‘Er vindt nu een megaruilbeurs plaats die het proces minder transparant maakt, en waarbij we het idee hebben dat de gemeente mogelijk geld misloopt.’ ‘Wij willen een overwogen keuze kunnen maken, maar ik heb het gevoel dat het onder druk moet gebeuren’, zegt Charlotte Brand (PvdA). ‘Het bevreemdt me dat de raad zo weinig tijd wordt gegund. Wie nader in het dossier duikt ziet toch verschillende onduidelijkheden.’

GGD

De GGD is momenteel gevestigd aan de Groenewoudseweg, maar wil graag verhuizen naar een locatie vlakbij aan de Professor Bellefroidstraat. Renovatie van het huidige pand wordt door de gemeente niet rendabel geacht, waardoor er 1,8 miljoen euro afgeschreven gaat worden op het gebouw. SSH& heeft interesse om op de oude GGD-locatie studentenhuivesting te bouwen; omwonenden zien dit niet zitten. Met de verhuizing van de GGD zijn echter meer deals gemoeid. De gemeente koopt de grond van het tandtechnisch lab op de locatie waar het nieuwe GGD-gebouw komt om dit door te verkopen aan de GGD en verkoopt een stuk van een parkeerterrein aan de GGD. De eigenaar van het tandtechnisch lab neemt in een ruil een schoolgebouw en twee tennisbanen aan de Heemraadstraat over om hier appartementen te realiseren.

Voorbehoud van goedkeuring

Vergunst gaf aan lessen te trekken uit de ontevredenheid van verschillende raadsfracties, en gaf een aantal verduidelijkende antwoorden. De verschillende scenario’s voor een locatie voor de GGD zijn bijvoorbeeld niet door de gemeente verkend, maar door de GGD zelf. ‘Zij zijn zeer ontevreden over hun huidige gebouw en willen verhuizen naar de overkant van de straat. Daar staat een voormalig tandtechnisch lab dat hiervoor afgebroken moet worden. De eigenaar daarvan wil zijn perceel verkopen en het gebouw slopen, in ruil voor een deal met de grond aan de Heemraadstraat. Die grond is in het bezit van de gemeente; dit is dan ook de reden waarom wij het perceel met het lab kopen. Onder deze deals staat nog geen handtekening van de gemeente; dit is onder voorbehoud van goedkeuring van de raad, net als het feit dat de raad moet bepalen of voor de Heemraadstraat de bestemming wordt aangepast naar wonen. Zo niet, dan koopt de gemeente de grond terug voor de verkoopprijs. Wel is het zo dat we afgesproken hebben dat het perceel met het lab op 1 maart opgeleverd wordt zonder het door de eigenaar te slopen gebouw. Als de raad in december nog geen besluit wil nemen over de planexploitatie, dan vervalt de deal naar alle waarschijnlijkheid. Samen met de ontevredenheid van de GGD over hun gebouw zijn dit de redenen voor de tijdsdruk.’

SSH&

Een ander heet hangijzer, is wat er gaat gebeuren met het perceel waarop de GGD nu gevestigd is. Duidelijk is dat SSH& zeer geïnteresseerd is om hier studentenhuisvesting te realiseren. Omwonenden zien dat niet zitten. Omdat deze optie wel al in raadsvoorstel nadrukkelijk vernoemd staat, is er twijfel bij de raad of er nog andere mogelijkheden overwogen kunnen worden voor het perceel. Charlotte Brand (PvdA): ‘Er is geen overeenkomst met SSH&, maar er is wel in de prestatieafspraken opgenomen dat men graag hier wil bouwen en dat wij dat als college een goed idee vinden. Maar het is aan u als raad om daar over te besluiten. Niet aan de omwonenden, zij bepalen het niet.’

Zorgen

Zorgen blijven er ook bij een aantal fracties over de opbrengst van de grondtransacties en de hoge afschrijving van 1,8 miljoen op het huidige GGD-gebouw. ‘Misschien als we de belopen weg teruglopen, kan dat verlies van 1,8 miljoen wel lager uitvallen’, oppert Brand. ‘De weg die naar dat bedrag geleid heeft is een proces waar vragen blijven liggen.’ Stadspartij DNF verlangt nog een onderbouwing van de prijs per vierkante meter en waarom deze lager ligt bij de Heemraadstraat dan bij het tandtechnisch lab, met in het achterhoofd dat bij die eerste de waarde van de grond stijgt wanneer deze de bestemming wonen krijgt.


Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}