Tevredenheid over regelen Wmo-hulp lager in Nijmegen dan in randgemeenten

Tevredenheid over regelen Wmo-hulp lager in Nijmegen dan in randgemeenten

NIJMEGEN – Nijmegen blijft achter bij kleinere gemeentes in de regio waar het aankomt op tevredenheid over het regelen van Wmo-hulp en de mate waarin de ondersteuning bij de hulpvraag past. Desalniettemin beoordelen afnemers gemiddeld zowel het regelen van ondersteuning als de ondersteuning zelf met een voldoende.

Regelen hulp grote en kleine gemeenten

Vergelijking tussen de gemeenten op de tevredenheid over het regelen van hulp laat zien de tevredenheid in Nijmegen wat achterblijft op de andere gemeenten in de regio. Dit is met name het geval als het gaat om het kunnen vinden van de hulp en de snelheid waarmee cliënten geholpen worden. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met landelijk onderzoek waaruit blijkt dat cliënten in kleinere gemeenten van tot 50.000 inwoners beter weten waar ze terecht kunnen voor hulp en tevredener zijn over de snelheid waarmee ze worden geholpen dan cliënten in grotere gemeenten.

Beoordelingen regelen hulp Nijmegen

Cliënten beoordelen het regelen van ondersteuning met een 7,2 als gemiddeld rapportcijfer. Dat is iets hoger dan voorgaande jaren. Cliënten met een vervoervoorziening (7,4) oordelen het meest positief, het laagste cijfer wordt gegeven door cliënten beschermd wonen (6,7). Het met afstand meest genoemde punt van ontevredenheid bij het regelen van ondersteuning is dat dit te lang duurt. Het gaat zowel om de snelheid waarmee de zorg geregeld wordt, bijvoorbeeld door de wachttijd tot een keukentafelgesprek, als de snelheid waarmee geregelde hulp van start gaat. Daarnaast worden de bejegening, met name als het gaat om serieus genomen worden, afstemming tussen professionals en duidelijkheid van de informatie genoemd.

Ondersteuning in verschillende gemeenten

Waar het gaat om de mate waarin de ondersteuning bij de hulpvraag past, scoort Nijmegen significant lager dan Druten, Heumen en Wijchen. De lagere scores in Nijmegen worden ten dele veroorzaakt door een afwijkende cliëntgroep in Nijmegen: Nijmegen draagt binnen het Rijk van Nijmegen zorg voor de cliëntgroep beschermd wonen. Bij de andere gemeenten ontbreken deze cliënten. Uit de Nijmeegse cliëntervaringsonderzoeken Wmo is bekend dat de tevredenheid bij cliënten beschermd wonen lager ligt dan gemiddeld.

Beoordeling hulp Nijmegen

De kwaliteit van de ondersteuning wordt door cliënten beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 7,7. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. De tevredenheid blijft wat achter bij cliënten beschermd wonen (7,2). De meeste cliënten merken desgevraagd op dat zij tevreden zijn over hun ondersteuning. Het meest genoemde punt van verbetering door cliënten is de hoeveelheid hulp: deze cliënten geven aan dat zij meer hulp zouden willen.

Jeugdhulp

Het regelen van jeugdhulp wordt gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 6,8 (15 jaar en ouder) en 6,9 (jonger dan 15 jaar), de jeugdhulp zelf met respectievelijk een 7,3 en 7,9. Over de hele linie valt op dat de ouders/verzorgers van jeugdhulpcliënten (jonger dan 15 jaar) wat positiever oordelen dan de jongeren (van 15 jaar en ouder) zelf. De algehele tevredenheid over het regelen van jeugdhulp is lager dan bij de laatste meting. Een onderdeel waarop wat lager wordt gescoord dan voorheen is de snelheid waarmee men wordt geholpen.

Nieuwe opzet onderzoek vanaf 2020

‘Om onder meer de respons te verhogen, kiezen we voor een andere invulling van het onderzoek vanaf 2020’, laat het college per brief aan de gemeenteraad weten. ‘In plaats van het eenmalig bevragen van cliënten over het voorgaande jaar, kan de enquêtering worden gespreid over meerdere momenten gedurende het jaar zelf. De uitvraag sluit dan beter aan bij de cliëntbeleving, omdat de tijd tussen de ervaring en het moment van enquêteren minder groot is. We krijgen hierdoor sneller signalen binnen en verwachten dat dit ook zorgt voor verhoging van de respons. Het biedt de mogelijkheid om sneller bij te sturen waar nodig.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}