Veel verbeterpunten preventie en vroeghulp kinderen Nijmegen

Veel verbeterpunten preventie en vroeghulp kinderen Nijmegen

NIJMEGEN – Nijmegen heeft verschillende verbeteringen te maken in haar aanbod voor preventie en vroeghulp voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar. Dat concluderen twee adviesbureaus die in opdracht van de gemeente de betrokken netwerken tegen het licht hielden.

Integrale Vroeghulp

In Nijmegen wordt gewerkt volgens het model van de Integrale Vroeghulp (IVH). Hierin wordt in netwerkverband ingezet op preventie en vroeghulp ter voorkoming, signalering en ondersteuning van problemen rond de ontwikkeling van jonge kinderen met (dreigende) ontwikkelingsachterstanden als gevolg van een beperking, gedragsproblemen of een chronische ziekte. Twee externe bureaus, Dock4 Advies en MOOR Advies, onderzochten het netwerk van organisaties en voorzieningen. Dock4 heeft zich daarbij gefocust op de keten rondom het jonge kind (0 tot 4 jaar) en MOOR Advies op de leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar, en in het bijzonder op de aansluiting tussen de jeugdhulp, het primair onderwijs en welzijn.

Verbeterpunten

De bureaus komen met verschillende verbeterpunten in het aanbod van vroeghulp voor kinderen. ‘De routes naar geïndiceerde jeugdhulp zijn lang. De sociale wijktreams functioneren moeizaam vanwege beperkte capaciteit, maar ook vanwege het ontbreken van een goede aansluiting tussen enerzijds hulpverlenende professionals werkzaam op en rondom de kinderopvang en scholen en anderzijds het sociale wijkteam. Om deze route te verkorten en te versnellen nemen deze professionals alternatieve verwijsroutes via met name de huis- en jeugdartsen, met als gevolg een onoverzichtelijk functionerend netwerk.’

Werkdruk

Bij IVH-casemanagers is sprake van een hoge werkdruk, volgens de bureaus. Zij worden tevens ingezet op andere jeugdcasussen en Wmo-casussen. ‘Dit zorgt ervoor dat er weinig tijd is voor bijscholing, maar ernstiger nog, dat IVH-casemanagers worden gepasseerd door professionals die hoog zitten met casussen,’ laten de onderzoekers weten. ‘We streven naar een apart breed basisteam per 1 januari 2021 dat specifiek gericht zal zijn op jeugdigen en volwassenen met een minderjarig kind,’ zet het college daar tegenover.

Cultuursensitiviteit

Dock4 stelt dat er sprake is van een versnipperd veld met diverse functionarissen die, mede vanwege opstoppingen richting het SWT, verschillende wettelijke verwijzers benaderen. Ook vraagt men aandacht voor het gegeven dat opvallend veel jonge kinderen in de zorg een migratieachtergrond hebben. Het bureau wijst op het gevaar dat vanwege incorrecte duiding van signalen te snel hulp wordt ingeschakeld. Volgens Dock4 worstelen professionals met de groter wordende culturele diversiteit. ‘We gaan met alle betrokken partijen in gesprek over hoe we professionals kunnen versterken bij het omgaan met een in meerdere opzichten diverser wordende doelgroep,’ laat het college weten. ‘Cultuursensitiviteit wordt een belangrijk aspect in de aanbesteding van het brede basisteam.’

Geografische gaten

Dock4 is positief over het grote preventieve, vrij-toegankelijke aanbod voor jonge kinderen. Het bureau heeft wel de indruk dat de voorzieningen aanbodgericht zijn en niet in alle wijken en stadsdelen voorhanden zijn. Het college: ‘In het bestek voor de brede basisteams gaan we de eis stellen dat deze teams op gebiedsniveau programmatisch moeten afstemmen met de sociale basis.’

Overgang

Dock4 constateert dat in 2017 en 2018 91 kinderen in Nijmegen als 4-jarige op dagbehandeling zaten terwijl zij recht hebben op onderwijs. ‘Van een soepele overgang naar onderwijs lijkt voor deze groep geen sprake,’ zegt het bureau. ‘Daarmee drukt de groep financieel geheel op het gemeentelijke jeugdhulpbudget.’ ‘We gaan zo snel mogelijk bestuurlijk in overleg over de moeizame overgang van kinderen vanuit dagbehandeling naar het onderwijs en verkennen daarbij oplossingsrichtingen,’ laat het college daarop weten. ‘Bij deze verkenningen zullen we ook de mogelijkheid van een overgangsvoorziening per schooljaar 2020-2021 betrekken. Belangrijk daarbij is dat ook het onderwijs bijdraagt aan de financiering van dergelijke oplossingen.’

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}