College weerlegt behoefte extra dagopvang ouderen Wijchen-Zuid

College weerlegt behoefte extra dagopvang ouderen Wijchen-Zuid

WIJCHEN – De gemeente Wijchen ziet geen stijging in de vraag naar dagopvang onder ouderen. De fractie van Kernachtig Wijchen meent dat er vooral in Wijchen-Zuid te weinig mogelijkheden voor dagopvang zijn en stelde daarom vragen aan het college. Deze geeft aan wel gehoor te geven aan de behoefte aan laagdrempelige ontmoeting.

Goede zorg in de nabijheid

‘Sinds de decentralisaties in 2015 hanteren veel gemeenten het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk gebruik maken van hun eigen sociale netwerk en voorzieningen’, schrijft de fractie van Kernachtig Wijchen. ‘Voor inwoners met een klein netwerk, specifieke beperkingen of grote afhankelijkheid van voorzieningen, kan het noodzakelijk zijn vanuit de gemeente ondersteuning te bieden met overgang tot activiteiten of opname. Wij vinden het belangrijk dat goede zorg in de nabijheid beschikbaar is of kan zijn. Voor enkele wijken in Wijchen is dit al gerealiseerd, maar in heel Wijchen-Zuid ontbreekt het echter aan mogelijkheden voor dagopvang van ouderen. Net als inwoners van andere wijken die niet in de nabijheid een dagopvang voor ouderen hebben, moeten zij vaak via taxi’s naar zo’n voorziening worden vervoerd.’

Geen toename

Het college ziet echt geen toename van de vraag naar dagopvang voor ouderen in Wijchen. ‘Uit het leefbaarheidsonderzoek dat is gehouden in het kader van het Hart van Zuid blijkt dat de vergrijzing in Wijchen Zuid toeneemt en daarmee het aantal ouderen dat langer zelfstandig blijft wonen. Eenzaamheid is een belangrijk aandachtspunt. Ook geven inwoners aan behoefte te hebben aan meer laagdrempelige ontmoetingsplekken en de nabijheid van zorg en welzijnsvoorzieningen. Dagopvang gaat verder dan ontmoeten en is niet concreet benoemd in het leefbaarheidsonderzoek. We zien in 2019 ook geen toename van het gebruik van dagopvang ten opzichte van 2018.’

Laagdrempelige ontmoeting

Aan die behoefte aan laagdrempelige ontmoeting probeert de gemeente volgens het college wel gehoor te geven. ‘We onderzoeken we samen met ZZG en het Odense huis de mogelijkheden van ontmoeten in Kompas bij de Meander en voorziet de Villa voor een bredere doelgroep in deze behoefte. In het kader van Hart van Zuid denken we samen met het wijkcentrum, MeerVoormekaar en andere partners over het stimuleren van ontmoeten in het voorzieningenhart en de omliggende wijken. Maar het voorzieningenhart moet eerst gerevitaliseerd worden. Op de korte termijn ontplooit MeerVoormekaar al activiteiten die gericht zijn op ontmoeting, zoals het maatjesproject en welzijnsbezoeken onder 70+.’

Dagbehandeling

Kernachtig Wijchen had ook graag gezien dat bij initiatieven voor dagopvang ook de dagbehandeling van ouderen wordt betrokken. ‘Dagbehandeling valt onder de Wet langdurige zorg’, laat het college daarop weten. ‘Hiervoor is de gemeente niet verantwoordelijk. Combinatiemogelijkheden zijn altijd te onderzoeken. Voorkomen moet worden dat de kosten hiervan op de Wmo afgewenteld worden gezien de financiële tekorten. De meeste (Wmo-)dagbestedinglocaties in Wijchen zijn nu niet ingericht op dagbehandeling. Dit zou een extra investering in professioneel personeel vragen. We willen investeren in laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en waarmee de vraag naar dagopvang wordt uitgesteld. Waar nodig wordt financiering gevraagd bij de raad. Voor een plan van aanpak van dagopvang in combinatie met dagbehandeling voor ouderen zien wij vooralsnog geen ruimte.’

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}