'Financiële posities Druten en Wijchen hoeven een fusie niet in de weg te staan'

'Financiële posities Druten en Wijchen hoeven een fusie niet in de weg te staan'

WIJCHEN/DRUTEN – De financiële positie van de gemeentes Druten en Wijchen hoeft de vorming van één gezamenlijke gemeente niet in de weg staan. Dat is de conclusie die het Wijchense college trekt uit de resultaten van een financiële scan die uitgevoerd werd door de provincie Gelderland. De scan werd uitgevoerd in opdracht van de colleges van beide gemeentes in het kader van de mogelijke toekomstige bestuurlijke fusie van Druten en Wijchen.

Financiële scan

De financiële scan verschaft informatie over de financiële stand van zaken van de gemeenten en de financiële effecten van een bestuurlijke fusie tussen deze gemeenten. De scan is gebaseerd op de jaarrekeningen van 2019 en de vastgestelde meerjarenbegrotingen 2020-2023. Ter vergelijking zijn de cijfers over de laatste vijf jaar meegenomen. ‘De kansen, effecten en mogelijkheden van een bestuurlijke fusie gaan vanzelfsprekend veel verder dan alleen financiële aspecten’, laat het Wijchense college weten. ‘In deze scan richten we ons echter alleen op het financiële deel.’

Geen onoverkomelijke financiële problemen

In het algemeen worden de financiële mogelijkheden van een nieuwe gemeente voor het overgrote deel bepaald door de financiële positie van de ‘oude’ gemeenten. Hoewel alle gemeenten terugloop in financiële mogelijkheden ervaren, kennen de gemeenten Druten en Wijchen nog geen onoverkomelijke financiële problemen. ‘Dat betekent dat de financiële positie van de beide gemeenten de vorming van één nieuwe gemeente niet in de weg hoeft te staan’, schrijft het Wijchense college. ‘Dit betekent niet dat er geen risico’s bestaan. Deze zijn er wel degelijk. Beide gemeenten kennen hun eigen specifieke risico’s, die worden meegenomen naar de nieuwe gemeente.’

(Geen) sluitende begroting

Wijchen heeft geen sluitende begroting voor 2020, Druten wel. In meerjarenperspectief zijn beide begrotingen sluitend, in het geval van Wijchen zelfs ruim sluitend. ‘Na samenvoeging van beide begrotingen ontstaan cijfers die zeer positief afsteken tegen het Gelders gemiddelde.’ Er ligt echter wel een fors risico bij beide gemeenten en dus ook bij de nieuwe gemeente. ‘Dit risico is erin gelegen dat de lasten in het sociaal domein sterk oplopen. Verder is het structurele beeld sterk afhankelijk van de keuzes van het nieuwe bestuur op het gebied van beleidsharmonisatie.’

Grootste verschillen

Bij de balansverhoudingen is het grootste verschil tussen Druten en Wijchen op te merken. Wijchen heeft een relatief beperkte schuld, omdat haar investeringen grotendeels gefinancierd zijn met eigen geld. Druten heeft veel meer gebruik moeten maken van het aantrekken van leningen om haar investeringen te financieren. ‘Dat hoeft voor de financiële houdbaarheid van de nieuwe gemeente geen probleem te zijn’, laat het Wijchense college weten. ‘Wanneer de gemeente binnen de begroting voldoende ruimte heeft gereserveerd voor de rentelasten, kan de gemeente prima aan haar verplichtingen voldoen.’ Van beide gemeente is het weerstandsvermogen voldoende. Weliswaar lijkt het weerstandsvermogen van Druten aanmerkelijk beter.

Onder toezicht van de provincie

Momenteel vallen beide gemeenten onder het ‘repressieve’ toezicht van de provincie, wat de minst zware toezichtvorm betreft. Wanneer beide gemeenten kiezen voor een bestuurlijke fusie en hiertoe een herindelingsontwerp vaststellen, dan vallen de gemeenten onder het ‘preventief’ toezicht. Vanaf dat moment toetst de provincie besluiten op het financieel belang. Dit toezicht moet voorkomen dat besluiten erg nadelig uitpakken voor de financiële positie van de nieuw te vormen gemeente.

Kosten fusie en belastingen

Onlangs hebben de colleges zich positief uitgesproken over een bestuurlijke fusie. De besluitvorming hierover ligt bij de gemeenteraden. Zij beraden zich of het wenselijk is om een nadere verkenning naar een fusie te doen. Bij die afweging zijn diverse factoren van belang, waaronder de financiën. Bij een fusie krijgen gemeenten een eenmalig bedrag van het rijk om de kosten van de samenvoeging te betalen. Dit bedrag is vrij besteedbaar en in het geval van Druten en Wijchen ruim voldoende. Dit komt omdat veel kosten al zijn gemaakt bij de oprichting van de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW). De hoogte van de gemeentelijke belastingen in Druten en Wijchen ligt dicht bij elkaar. Na een eventuele samenvoeging zullen deze tarieven niet veel veranderen. Dat betekent dat de inwoners na een fusie ongeveer dezelfde belasting betalen als ervoor.

Dion van Alem 
Politiek verslaggever

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}